KURUMSAL YÖNETİM ÇERÇEVESİNDE KAMUYU AYDINLATMA VE KAMUYU AYDINLATMADA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Author:

Number of pages: 315-332
Year-Number: 2018-16

Abstract

Ekonomik hayatın temelinde yer alan işletmelerin yönetimi üzerindeki tartışmalar geçmişten günümüze sürüp gitmektedir. Özellikle yaklaşık son 30 yılda yaşanan şirket skandalları bu tartışmaları daha da artırmaktadır. Yaşanan bu olumsuzluklar işletmeleri olumsuz etkilediği gibi başta sermaye piyasaları olmak üzere ülke ekonomilerini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için kurumsal yönetim modeli ön plana çıkmış, işletmelerin tam, zamanında ve doğru bir şekilde kamuyu aydınlatması amaçlanmış ve bu doğrultuda dünya üzerinde yapılan çalışmalarla önemli aşamalar kaydedilmiştir. Ülkemizde zaman içinde meydana gelen bu gelişmelere kayıtsız kalmamış, yapılan yasal düzenlemeler ile işletmelerde meydana gelen değişimlerin zamanında ve doğru bir şekilde kamuya açıklamaları sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, Türk Ticaret Kanunundaki ve Sermaye Piyasası Kanunundaki değişikliklerinin kamuyu aydınlatma açısından getirdiği yenilikleri incelemektir.

Keywords

Abstract

Discussions on the management of the businesses which are on the base of the life of economy have been going on from past to present. Especially, in the last 30 years, company scandals have been increasing these discussions. These hitches not only affect the companies but also national economies especially capital markets negatively. In order to abolish this negative effect, corporate governance model have appeared, aimed the businesses to disclosure exactly, timely and correctly and accordingly much stride have been made through studies done in the field. Our country was also not indifferent to these developments, and through the legislative regulations it was aimed the companies to disclosure the emerging changes timely and correctly. The aim of the study is to examine the innovations that have arisen with the changes in the public disclosure that have emerged in the Turkish Commercial Law and the Capital Markets Law.

Keywords