TÜRKİYE’NİN SIHHİ-İ İÇTİMAİ COĞRAFYASI GELİBOLU VİLAYETİ ADLI ESERİN TIP TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Author:

Number of pages: 21-33
Year-Number: 2017-14

Abstract

Araştırmamıza kaynak teşkil eden eser "Türkiye'nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası Gelibolu Vilayeti" adıyla Dr. Fahri Cemal tarafından kaleme alınmış olup monografi türündedir ve M. 1925 (H. 1341)'de yayınlanmıştır. Eser Gelibolu'ya ait sağlıkla ilgili bilgiler yanında idari yapı, folklor, nüfus, eğitim, tarım, iktisat gibi birçok alanda da bilgiler vermektedir. Ayrıca dönemin eğitim şartları göz önüne alındığında tıp eğitimi almış bir doktor tarafından kaleme alınmış olması önemlidir. Yine yazarın doktor olması dolayısıyla toplumun hemen her kesiminden insanlarla diyaloğa girmiş olması eserde verilen bilgilerin önemini daha da artırmaktadır. Eser baştan sona kadar incelenmek suretiyle sağlıkla ilgili konulara ilişkin bilgiler orijinal bölüm ve kısımlara bağlı kalınarak sayfa numaraları belirtilerek değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

The written work which constitutes a source for our research "Geography of Health and Social Services – Gelibolu Province" is a monography written by Dr. Fahri Cemal and published in 1925 (1341, according to Islamic calendar). The work provides information and insights about various fields such as administrative structure, folklore, population, education, agriculture and economy in addition health in Gelibolu. What is more, the fact that it was written by a medical doctor who has undergone medical training is important when the conditions of those times are taken into consideration. Furthermore, the fact that the writer was in long-lasting dialogue with people from almost all segments of the society increases the significance of the information given in the book. The written work was evaluated thoroughly by referring to page numbers and sticking to original chapters and parts related to health.

Keywords