18. YÜZYIL ERMENİ TARİHÇİLERİNİN ESERLERİNDEN OSMANLI TARİHİ’NE KATKI ÖRNEKLERİ

Author:

Number of pages: 230-242
Year-Number: 2017-14

Abstract

Tarih yazıcılığı, geçmişten bugüne tarihin sosyal bilimler içinde değerlendirilebileceği noktaya gelmesinde katkıda bulunduğu için önemlidir. Tarihin yazımında yöntem nasıl önemli bir araçsa farklı dilde kaynakların kullanılması da bir araçtır. Osmanlı Tarihi, altı yüzyıllık seyri içinde birçok dilden kaynaklarla aktarılmış ve bu kaynakların sunduğu veriler her dönemde önemli olmuştur. İlk devirlerde Bizans, Çin, Arap kaynakları daha önemli haldeyken yakınçağ için Ermeni kaynaklarının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple Yakınçağ Osmanlı Tarihi araştırmaları için yararlanabileceğimiz kaynaklardan biri de Ermeni tarihçilerin yazmış olduğu eserlerdir. Ermenice olarak kaleme alınmış bu kaynaklar Osmanlı Tarihinin tüm yönleriyle araştırılabilmesi için önemlidir. Bu eserler dil, coğrafya, tarih, din ve edebiyat alanlarında bilgiler sunmaktadır. Bu çalışmada, 18. Yüzyıl tarihçilerinden Abraham G. Kretatsi, Mikayel Çamçıyan ve Abraham Yerevantsi’nin hayatları ve yazmış oldukları eserler hakkında bilgi verilecektir. Bu çalışmanın önemini, Ermeniceden çeviri yoluyla aktarılan bilgilerin 18. Yüzyıl Türk ve Ermeni tarih yazıcılığına katkısı oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

History writing contributed to the history where it can be evaluated in the social sciences of history from past to present. Using different sources for history is a tool and also the method is an important tool in writing history. Ottoman History has been transmitted through many sources from many societies along the six centuries, and the value given by these sources has always been important. In the first cycle, Byzantine, Chinese, Arab sources are important. For the modern era, the Armenian sources had important. This is one reason for Modern Ottoman History Research can benefit from resources that are works of the Armenian historians have written. These resources, which have been preserved in Armenian, are important for the investigation of all aspects of the Ottoman History.These works provide information on language, geography, history, religion and literature. In this work, 18th century Armenian historians will be informed about their lives and the works they wrote. These historians are Abraham G. Kretatsi, Mikayel Çamçıyan and Abraham Yerevantsi. The significance of this work is the transfer of the information given through translation from Armenia.

Keywords