ZEYREKZÂDE ÂNÎ VE ŞİİRLERİ ÜZERİNE

Author:

Number of pages: 372-382
Year-Number: 2017-14

Abstract

On üçüncü yüzyıl itibariyle gelişen ve on altıncı yüzyılda zirve dönemini yaşayan Divan Edebiyatı, köklü ve belirli bir sistem dahilinde varlığını sürdürmüştür. Zirve döneminde Fuzûlî, Bâkî, Zâtî, Hayalî Bey, Bağdatlı Rûhî, Taşlıcalı Yahya gibi divan şairlerinin ön plana çıktığı klasik edebiyatımız, yine bu dönemde Zeyrekzâde Anî gibi birçok şairin yetiştiği devir olmuştur. Kaynaklarda hayatı ve edebî şahsiyetine ait bilgiler sınırlı olup eserleri hakkında kayıt bulunamamıştır. Bu çalışmamızda öncelikle tezkirelerden yola çıkılarak şairin hayatı, edebî şahsiyeti, şiirleri üzerinde tespitlerde bulunuldu. Daha sonra şiirlerinden bazı örnekler verilerek şairin mezkûr şiirleri tahlil edildi.

Keywords

Abstract

Classical Literature, which was rising as from 13. century and keeping the peak period in 16. century, maintained its presence within a established and particular system. Classical Literature educated significant poets like; Fuzuli, Baki, Zati, Hayalî Bey, Bağdatlı Rûhî, Taşlıcalı Yahya in its peak period and also, in this literatüre was a term that educated many modarate poets like Zeyrekzade Ani. Information about the life and literary personality of resources is limited works as the record could not be found. İn this paper, primarly based on tezkires (Ottoman poet biography). We study life of poet, literaty personality and his work and then we found out the work of poet by giving some examples of poems.

Keywords