KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE İHRACATA YÖNELİK VERİLEN DEVLET YARDIMLARI: VAN ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 239-246
Year-Number: 2017-15

Abstract

Türkiye’nin 21. yüzyılın eşiğinde bulunduğumuz dönemde dünya çapında değişim rüzgârları hızlı esmektedir. Şüphesiz bu değişim rüzgârlarından en önemlisi ve en çok tartışılanı globalleşmedir. Teknoloji, iletişim ve ulaşımın devasa gelişmeler gösterdiği günümüzde, ülkeler ekonomiden, siyasete kadar pek çok alanda birbirlerine doğru iyice yakınlaştırmıştır. KOBİ’ler, küreselleşmenin yarattığı şiddetli rekabet ortamında ulusal ekonomilerin gelişmesi ve korunması bakımından önemli bir işlev üstlenmektedirler. Burada KOBİ’lere verilen uluslararası yardımların önemi de ortaya çıkmaktadır. İhracat yönelik verilen devlet yardımlarının temel amacı, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler niteliğindeki firmalar başta olmak üzere, ihracatçı firmaların, ihracata yönelik faaliyetlerini gerek üretim, gerekse pazarlama aşamalarında destekleyerek, uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorunların giderilmesine yardımcı olmak ve rekabet gücü kazanmalarına imkân sağlamaktır. Bu çalışmada Van ilinde bulunan Kobilerin Uluslararası yardımlardan nasıl faydalandıkları incelenmeye çalışılmıştır. İlde araştırmaya katılan işletmeler arasında ihracat yapan firma oranı oldukça düşük olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

On the verge of changing the world in the 21st century it is fast blows winds in the period. Without a doubt the most important of these changes is globalization winds and most disputed. Technology, communication and transport the huge developments show that today, the country's economy, accurate and well as politics closer together in many areas. KOBI, the development of national economy in the fierce competition of globalization and they play an important function in terms of protection. Here arises the importance of international assistance to the KOBI. The main purpose of state aids for export is to assist exporters in the production and marketing stages of exporting firms, especially small and medium sized enterprises, to aid solve the problems they face in international markets and to gain competitive power. In this study, KOBI located in Van province has studied how they benefit from international assistance. It is seen that the ratio of exporting firms among the participating enterprises in Van province is quite low.

Keywords