SON DÖNEMDE OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN İDARİ TAKSİMATI

Author:

Number of pages: 85-110
Year-Number: 2017-14

Abstract

Bir uç beyliği olarak kurulan ve sonrasında üç kıtada 600 yılı aşkın sürede varlığını devam ettiren Osmanlı İmparatorluğu’nun idari taksimatı dönemler halinde değişiklikler göstermiştir. Klasik Dönemdeki sancak ve eyalet şeklindeki idari taksimat II. Mahmut döneminden başlayarak ve özellikle Tanzimat sonrasında taşra yönetiminde yapılan düzenlemelerle değiştirilmiştir. İlk olarak 1842 yılında köy ve sancak arasında kaza idari birimi kurularak idari taksimat köy, kaza, sancak ve eyalet şeklini almıştır. 1864 yılında ise Fransız taşra yönetim modeli esas alınarak vilayet sistemine geçilmiştir. 1871 yılındaki düzenleme ile nahiye yönetim birimi kaza ve sancak arasında kurulmuştur. 1913 yılındaki son düzenleme ile idari taksimat köy, nahiye, kaza, sancak, vilayet ve müstakil sancaklar olarak belirlenmiştir. Son döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda toplam 24 vilayet ve bu vilayetlere bağlı 51 sancak 338.kaza ve 726 nahiye vardır. Bunlara ek olarak müstakil olarak idare olunan 21 sancak ve bu müstakil sancaklara bağlı 102 kaza ve 222 nahiye vardır.

Keywords

Abstract

Administrative division of the Ottoman Empire, established as a small district and governed 600 years, is change periodically. Administration division like as sandjak and eyalet in classical age had been changed with the legislative regulations that started in II. Mahmut period especially with Tanzimat. Firstly, in 1842, kaza unit was established between sancak and village. Administrarion division was determined as village, kaza, sancak and eyalet. In 1864, vilayet system was accepted based on French administrative model. In 1871 nahiye unit was established between kaza and village. In 1913 the last law, admistiration division was defined as village, nahiye, kaza, sancak, vilayet and separete sancak. According to the firsthand source carried in the years First World War, Ottoman Empire was formed 24 vilayet, 51 sancak 338 kaza,726 nahiye and 21 separete sancak that was divided 102 kaza and 222 nahiye.

Keywords