MÂTÜRÎDÎ’YE GÖRE İHLÂS SÛRESİ’NDE ALLAH TASAVVURU VE TEVHİD SORUNU

Author :  

Year-Number: 2017-15
Language : null
Konu : Akaid ve Kelam
Number of pages: 76-93
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Allah'ın var ve bir olduğu, eşi ve ortağı bulunmadığı demek olan tevhid, İslâm’ın en temel ilkesidir. Bu durum kısa ve öz bir şekilde İhlâs Sûresi’nde anlatılır. Bu sûre, müşriklerin Hz. Peygamber’e “Rabbini bize tavsif et” vb. gibi Allah ve ulûhiyet nitelikleri hakkında muhtelif sorular sormaları üzerine onlara bir cevap olarak nâzil olmuştur. Bu sûrede Tanrı tasavvuru ve tevhitle ilgili müşriklerin kafasına takılan sorulara cevaplar verilir; Allah’ın tek ve bir olması; O’nun Samed olması, doğurmamış ve doğurulmamış olması ve hiç kimsenin O’na denk olmaması anlatılır. Bu bağlamda İhlâs Sûresi, bir yandan İslâm’daki tanrı tasavvurunu açıklarken öte yandan dolaylı olarak diğer din-lerdeki tanrı tasavvurlarının yanlışlığını ortaya koymaktadır. Kur’ân’daki diğer hükümler bu sûredeki tevhid temeline dayanmasından dolayı Kur’ân’ın üçte biri değerinde olduğu ifade edilir. Bu makâlede Türk ve İslâm dünyasının ye-tiştirdiği ender düşünürlerden biri olan Ehl-i Sünnet âlimi Mâtürîdî (ö. 333/944)’nin İhlâs Sûresi’nde Tanrı tasavvuru ve tevhid problemi hakkında görüşleri incelenmektedir.

Keywords

Abstract

Allah's being, his unity and there is no partner with him is basic principle of Islam. This, terse and concise manner discusses in Ihlas (The Unity) Surah. This surah, the polytheists of the Prophet Muhammed, as an answer to them has been revealed. Because they'll ask various questions about God, the quali-ties of godhood “God gives us the defining moment of meat” etc. like. The imagination of God in this surah it is provided that plugs into the minds of the pagans tevhit about answers to questions; discusses God is a single being; His as-Samad (The Eternal), have been carried to term and born and not be no one equal to him. In this context the Surah Ihlas, on the one hand, explaining the vision of God in Islam, on the other hand, indirectly reveals the falsity of the Imagination of Allah in other religions. Is said to be worth one third of the Quran, other provisions in the Holy Quran on the basis of monotheism due in this surah. This article opinions are examined, about problem tawhid and the imagination of Allah in Ihlâs (The Unity) Surah, of Islamic scholar and thinker Abu Mansur al-Maturidi (D.333/944).

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics