SÜLEYMANNAME’DEN “SULTAN SÜLEYMAN’IN CÜLUS TÖRENİ” MİNYATÜRÜNÜN OSMANLI’NIN DEVLET-TOPLUM VE EKONOMİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 340-354
Year-Number: 2017-15

Abstract

Bu çalışmada, Osmanlı minyatür sanatı örnekleri arasında bulunan Süleymanname adlı eserden “Sultan Süleyman’ın Cülus Töreni” minyatürünün Osmanlı’nın devlet, toplum ve ekonomisi açısından incelemesi yapılmıştır. Topkapı sarayında yapılan cülus törenlerini anlatan minyatürler Matrakçı Nasuh tarafından resmedilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın cülus törenini gösteren bu eser Matrakçı Nasuh’un yazdığı Süleymanname’de (TSMK, H. 1517, y. 17b-18a) bulunur. Bu eser, Osmanlı’nın devlet, toplum ve ekonomik yapısı açısından incelenmiştir. Araştırmanın giriş bölümünde, Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili genel bilgiler ve Osmanlı resim sanatı, İslam minyatürü ve Osmanlı minyatür sanatı hakkında; ilk bölümde ise Osmanlı İmparatorluğu devlet, toplum ve ekonomik yapısı ile ilgili bilgi verilmiştir. Çalışmanın son bölümde, Matrakçı Nasuh, Süleymanname ve “Sultan Süleyman’ın Cülus Töreni” minyatürünün incelemesi yapılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, named work Suleymanname, which is among the examples of Ottoman miniature arts, made a study on the Ottoman Empire in terms of state, society and economics of miniature "Sultan of Sulayman's Culius Ceremony". The miniatures describing the celus ceremonies made in the Topkapi palace were portrayed by Matrakçı Nasuh. This work, which depicts the celus ceremony of Sultan Süleyman the Magnificent, is found in Süleymanname(TSMK, H. 1517, y. 17b-18a), written by Matrakçı Nasuh. This work has been examined in terms of the state, society and economic structure of the Ottoman Empire. In the introduction part of the research, general information about Ottoman Empire and about Ottoman painting art, Islam miniature and Ottoman miniature art; In the first part, the Ottoman Empire was informed about the state, society and economic structure. In the last part of the work, Matrakçı Nasuh, Suleymanname and "Sultan of Solomon's Culus Ceremony" minyatürün has been examined.

Keywords