SPOR YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 331-343
Year-Number: 2017-14

Abstract

Çalışmanın amacı; Elazığ İlinde spor yönetiminin farklı boyutlarında yer alan spor yöneticilerinin liderlik stillerinin ne seviyede olduğu ve yöneticilerin liderlik stilleri arasında farklılık olup olmadığını belirleyip, çözüm önerileri sunmaktır. Araştırmanın evreni; Türkiye’de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Kulüplerindeki Yöneticiler oluşturmakta olup örneklemini ise; Elazığ ilindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Elazığ’ da bulunan Spor Kulüplerindeki Yöneticiler oluşturmaktadır. Uygulanan anketin birinci bölümünde katılımcıların demografik bilgilerini tanımlamaya yönelik sorulara yer verilirken, ikinci bölümde Spor yöneticilerinin liderlik tiplerini belirlemek için Bernard BASS tarafından 1985 yılında hazırlanan ve Akdoğan (2002) tarafından Türkçeye uyarlanan Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesinden sonra, veriler SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. İstatistiksel yöntem olarak tanımlayıcı istatistikler ile birlikte İndependent Sample t testi, Tek yönlü Varyans Analizleri kullanılmıştır. Katılımcıların belirlemiş olduğu liderlik stillerinde meslek ve eğitim durumuna göre istatiksel olarak anlamlı farklılaşma olduğu, diğer değişkenlerde ise istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma olmadığı sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of the study; is to determine the level of leadership levels and skills of sport managers in different departments in Elazig province and to offer solution suggestions.While the population of the research is; Provincial Directorate of Youth Services and Sports, Faculty of Sport Sciences and Managers in Sport Clubs in Turkey, the sample of the research is Provincial Directorate of Youth Services and Sports, Faculty of Sport Sciences and Managers in Sport Clubs in Elazıg Province..While demographic questions placed in the first part of the applied survey, Multifactor Leadership Scale which is prepared by Bernard BASS in 1985 and adapted to Turkish by Akdogan (2002) is used in the second part. Obtained data were analyzed with SPSS package 22.0 Independent Samples t-test and one-way ANOVA were used with descriptive statistics as the statistical method. In the leadership styles which is determined by the participants, regarding the job and educational status there is statistically significant differences, by the way it is concluded that there is not a statistically significant difference in the other variables.

Keywords