ARKEOLOJİ MÜZELERİNİN TURİZM AÇISINDAN ÖNEMİ: SİNOP ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 327-339
Year-Number: 2017-15

Abstract

Turizm, pek çok farklı iş kolunun oluşturduğu büyük bir endüstridir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin turizm endüstrisinden sağladığı ekonomik faydalar çok sayıda araştırmacının temel ilgi odağını oluşturmaktadır. Ancak turizm faaliyetleri yalnızca ekonomik bir iş kolu olmanın ötesinde, ülkelerin ve bölgelerin kültürel donelerini gelecek nesillere aktarması noktasında da hayati bir önem arz etmektedir. Arkeoloji müzeleri, arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılan tarihi yapıtların korunduğu ve sergilendiği mekânlardır. Turistik açıdan değerlendirildiğinde arkeoloji müzeleri bir yandan ilgili bölgenin geçmişine ve sahip olduğu kültüre ait fiziksel belgeleri sergileyerek başlı başına bir turistik ürün olarak değerlendirilmektedir. Diğer yandan, her yıl kültür amaçlı seyahat eden turistlerin ziyareti ile elde edilen gelirler ekonomik anlamda da sektöre katkı sağlamaktadır. Bu araştırmada arkeoloji müzelerinin turizm açısından önemi ziyaret eden kişi sayısı ve elde edilen gelirler doğrultusunda değerlendirilecektir. Bu kapsamda Sinop ili örneklem olarak seçilmiştir. Sinop arkeoloji müzesinde sergilenen eserler, ilin arkeolojik tarihçesi, müzenin ziyaretçi sayısı ve gelirleri, bu gelirlerin Sinop ilini ziyaret eden toplam turist sayısı ve gelirlerine oranı belirlenecektir.

Keywords

Abstract

Tourism is a large industry created with the many different business lines. Especially the economic benefits provided by the developing countries from the tourism industry constitute the main focus of interest for a large number of researchers. However, tourism activities are of vital importance not only as an economic business but also as a transfer of cultural assets of countries and regions to future generations. When evaluated in terms of touristic, on the one hand, archaeological museums are places where historical works revealed by archaeological excavations are protected and exhibited. On the other hand, the revenues generated by the visits of tourists who travel for cultural purposes every year contribute economically to the tourism industry. In this research, the importance of archaeological museums for tourism industry will be evaluated in the direction of the obtained revenues and the number of visitors. In this context, Sinop was chosen as the sample. Artifacts exhibited in Sinop Archeology Museum, archeological history of Sinop, the number of visitors and the obtained revenues of the museum, the ratio of the number of visitors and the museum revenues to the total number of tourists visiting Sinop and the total revenues of Sinop tourism will be determined.

Keywords