ZİYA GÖKALP’İN “KUĞULAR” ADLI MASALINDA EYLEYENLER - İŞLEVSEL BİRİMLER ve ANLATISAL YAPI

Author:

Number of pages: 220-229
Year-Number: 2017-15

Abstract

Anlatı kurgusal bir yapıdır. Bu yapıda da işlev yüklenen birimler bulunur. Sistem içinde işlev yerine getiren birimlerle anlatının anlam boyutuna ulaşılır. Bu sebeple yapısalcı kuramın temsilcileri bir anlatı grameri oluşturmaya çalışır. A. J. Greimas da bu konuda eyleyenler ve göstergebilimsel dörtgen modelini geliştirir. Anlatı şahıslarını eyleme katılma yönleri açısından ele alan Greimas bu modelde özne, nesne, gönderici, alıcı, yardımcı ve engelleyici olmak üzere altı eyleyen ileri sürer. Bir anlatının oluşmasında da ikili karşıtlıkların bulunması gerektiğini kabul eder. Bu karşıtlıklar arasındaki ilişkiyi ise, göstergebilimsel dörtgeninde açıklar. Bu çalışmada da Greimas’ın bu modellerinden hareketle Ziya Gökalp’in “Kuğular” adlı masalı ele alınarak kurgu-niyet ilişkisi çerçevesinde anlatısal yapı ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Narrative is a fictional structure. This structure also contains functional units. To the level of meaning of the narrative can be reached by means of functional units. For this reason, representatives of structuralist theory try to form a narrative grammar. A. J. Greimas also develops a model of semiotics. In this model, Greimas advocates six people, the subject, the object, the sender, the recipient, the assistant person and the inhibitor. He agrees that the formation of a narrative requires the presence of opposites. The relation between these contrasts is revealed in the semiotic quadrangle. In this study, it was tried to put forward the narrative structure by taking the narrative named "Swans" of Ziya Gökalp with the help of these models of Greimas.

Keywords