TÜRK İNSANININ DEĞİŞEN TATİL ANLAYIŞINDA MEDYANIN ETKİSİ

Author:

Number of pages: 11-24
Year-Number: 2017-15

Abstract

Tatil, insanoğlunun geçmişten bugüne belki de en çok sevdiği zaman dilimlerinin başında yer almaktadır. Tatil veya seyahat insanların bazen bulundukları coğrafyanın dışına çıkmak, yeni yerleri keşfetmek, yeni kişilerle tanışmak veya yeni kültürleri tanımak adına bazen de “kafa dinlemek” , rahatlamak en çok da dinlenmek için gereksinim duyduğu boş zamanlardır. Tatil kavramı, modern hayatla birlikte geleneksel anlayıştan koparak tüketime yönelik kapitalist bir form kazanmaya başlamıştır. Bu değişikliğin birçok sebebi olmakla birlikte üzerinde durulması gereken en önemli etkenlerin başında medya yer almaktadır. Bu bağlamda medya, insan ve toplum hayatını, alışkanlıklarını değiştiren/ dönüştüren en önemli parametrelerin başında yer almaktadır. Bu çalışmada niteliksel yöntem dâhilinde ve betimleyici araştırma türü kapsamında Türk insanının günümüzde değişen tatil anlayışı ele alınarak tartışılacaktır. Çalışmada sanayi devriminin bir çıktısı olan modernitenin etkisiyle daha görünür olmaya başlayan hedonizm, hazcılık, bireysellik, İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan sıla-i rahim düsturu, milli ve manevi kültür gibi olgular ekseninde kavramsal bir arka plân oluşturulmuştur. Çalışma neticesinde modernite ile birlikte Türk-İslam kültürünün büyük bir aşınmaya yüz tuttuğu, kadim olan değerlerin yerini daha popüler ve tüketime yönelik suni yaklaşımlara terk ettiği sonucu çıkmıştır. Bu minvalde Türk insanının tatil anlayışının da kapitalist paradigmaya endeksli olarak değiştiği ve eskinin sıla-i rahim anlayışının unut(tur)ularak metalaştığını ifade edebiliriz.

Keywords

Abstract

Holiday is maybe one of the most favorite time periods of human life from past to present. Vacationing or traveling is sometimes leisure time that people need to relax, get out of geography, discover new places, meet new people or get know new cultures. The concept of vacations has begun to acquire a capitalist form for consumption, breaking away from traditional understanding with modern life. This change has a lot of reason but media is the most important factors that need to be addressed. In this context, media is one of the most important parameter which change and transform people’s and society’s habit. In this study, we will discuss Turkish people’s changing holiday understanding within qualitative method and type of descriptive research. We also create a conceptional background fact within hedonism which appeared with modernism that an outcome of industrial revolution, “sıla-i rahim” which one of the most important concept in Islamic culture and refers visiting relatives and contact with them and national and spiritual culture. We reached end of the study that Turkish-Islamic culture was deteriorated due to modernism and prefered popular and artificial approaches towards consumption rather than traditional value. Meanwhile, we obtained that Turkish people’s traveling understanding changed due to capitalist paradigm and sıla-i rahim is forgetten and commodificationed.

Keywords