MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ SINAVA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 272-287
Year-Number: 2017-15

Abstract

Bu çalışmanın amacı Meslek Yüksekokul öğrencilerinin çevrimiçi sınavlara yönelik tutumlarını belirlemektir. Tarama modelindeki araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında, Erciyes Üniversitesi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu’nda okuyan çocuk gelişimi, bilgisayar programcılığı, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, lojistik ve bilgisayar teknolojileri bölümlerinin ikinci sınıf düzeyindeki öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin görüşleri alınmak istendiği için maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sırakaya, Sırakaya ve Çakmak (2015) tarafından geliştirilen “Çevrimiçi Sınava Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 129 kadın ve 79 erkek olmak üzere toplam 208 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin çevrimiçi sınava yönelik tutum düzeylerinde cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Öğrencilerin çevrimiçi sınavlara yönelik tutumları bölüm değişkeni açısında farklılık göstermektedir. Çevrimiçi sınavlara en fazla değer bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencileri tarafından verilirken, en fazla kaygıyı lojistik bölümü öğrencileri taşımaktadır. İnternet kullanım seviyesi değişkenine göre yapılan analizler sonucunda öğrencilerin tutum düzeylerinde anlamlı bir farklılaşma görülmemektedir.

Keywords

Abstract

The aim of ths study is to determine Vocational School Students’ attitudes towards online exams. The population of this descriptive study includes second grade students enrolled at the departments of child development, computer programming, office management and administrator assistantship, logistics and computer technologies in Hüseyin Şahin Vocational School, Erciyes University in 2015-2016 academic year. Maximum variation sampling was used as opinions of students enrolled at different departments were obtained. ‘Attitude Scale towards Online Exam’ developed by Sırakaya, Sırakaya and Çakmak (2015) was used as the data collection tool. The scale was administered on 208 students, 129 female and 79 male. Independent groups t test and One Way ANOVA was used to analyze the data. Study results showed no significant difference on students’ attitudes in terms of gender variable. Students’ attitudes changed in terms of department variable. While computer technologies students valued most online exams, students of logistics department showed the least anxiety. Students’ attitudes did not change in terms of internet use level.

Keywords