KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE İŞGÖREN PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 247-261
Year-Number: 2017-15

Abstract

Son zamanlarda ağır rekabet koşullarında işletmeler için insan gücü çok önemli hale gelmektedir. Örgütsel sessizlik ve işgören performansı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Ankara ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otellerde istihdam edilen 403 işgörene anket uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçlarını değerlendirmek amacıyla, değişik gruplar arasında istatistiksel anlamda herhangi bir farklılığın olup olmadığını araştırmak için, tek değişkenli analiz teknikleri olan t testi ve ANOVA testi uygulanmıştır. Analizler sonucu elde edilen bulgular ortaya konulan hipotezleri destekler niteliktedir. Araştırmada işgörenlerin demografik özelliklerine göre örgütsel sessizlik düzeyleri arasında cinsiyet, eğitim ve medeni durumlarında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. İşgörenlerin demografik özelliklerine göre işgören performansı düzeyleri analizine göre medeni durum, yaş ve eğitim ile anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Örgütsel sessizlik ile işgören performansı arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre örgütsel sessizlik “ yönetsel ve örgütsel nedenler, işle ilgili konular, tecrübe eksikliği, izolasyon korkusu, ilişkileri zedeleme korkusu” ile işgören performansı “ iş becerisi, görevlerini yerine getirme, kendini geliştirme, işbirliği ve iletişim, kurallara uyma ” alt boyutları arasında karşılıklı negatif yönde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bir işletmede örgütsel sessizlik arttıkça işgören performansı düştüğü sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre işletmeler için önermelerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Recently, manpower which is in heavy competition terms is very important for businesses. In order to determine the relationship between employee performance and organizational silence, the 4 and 5 star hotels in Ankara employed 403 employees completed the questionnaire. To evaluate the results of the study , no statistically significant difference between different groups in order to investigate whether the univariate analysis techniques applied to the t-test and ANOVA test. The findings obtained from the analysis supports the hypothesis put forth. Silence in the study of organizational by demographic characteristics of employees by gender, education and marital levels, significant difference was found in the analysis. According to the analysis by demographic characteristics of employees' levels of employee performance, marital status, age and education was concluded that the significant difference. Organizational silence“managerial and organizational reasons, work-related issues, lack of experience, fear of isolation, fear of damaging relations” correlation analysis was carried out to determine the relationship between the employee performance “job skills, do their job, self improvement, cooperation and communication, keep the rules” organizational silence, according to the results of the sub-dimensions of employee performance is concluded that there is a relationship of mutual negative. The organizational silence is a business sees increases employee performance has fallen concluded. According to the survey, recommendations were made for businesses.

Keywords