ÖRGÜTSEL DEMOKRASİ ALGISININ İÇ GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNE ETKİSİ

Author:

Number of pages: 450-462
Year-Number: 2017-15

Abstract

İşletmeler, daha rekabetçi olabilmek için somut ve soyut birtakım kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Soyut kaynaklardan sayabileceğimiz yenilikçi fikirlerin yükselebileceği ortamlardan biri örgüt içi bireylerin oluşturduğu ortamdır. Bireylerin yenilikçi fikirlerinin yanı sıra proaktiflik, risk alma vb. becerilerini kapsayan iç girişimcilik kavramı araştırmaya değerdir. Keza; iç girişimcilik, işletmeleri daha başarılı kılacak olan fikirlerin ve bunun yanı sıra örgüte ivme kazandıracak bazı diğer özelliklerin çalışanlar bazında incelenmesini sağlayan önemli bir kavramdır. Ancak; çalışanların iç girişimcilik eğilimlerinin yüksek olması için örgütün ortamının buna izin vermesi gerekmektedir. Bu bağlamda geleneksel emir-komuta hiyerarşileri ile işleyen örgütlerden ziyade daha demokratik örgütlerde iç girişimcilik davranışlarının daha sık görülebileceği kanaatindeyiz. Bu tezi ampirik olarak sorgulamak için Sakarya ilinde gerçekleştirilen bu çalışmada anket yoluyla 77 kişiye ulaşılmış ve örgütsel demokrasi algısının iç girişimcilik eğilimine olumlu yönde bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Businesses are in need of a number of various tangible and intangible resources to become more competitive. One of the environments in which innovative ideas that can be counted from the intangible sources can be raised is the environment created by the individuals within the organization. In this context, in addition to innovative ideas of individuals, their entrepreneurial skills like proactivity, risk taking are worth investigating. Because, intrapreneurship is an important concept which let ideas –also other attributes could accelerate businesses– enable businesses more successful to be examined in terms of employees. However, in order for employees to have high entrepreneurial tendencies, the environment of the organization should allow this. In this context, we believe that intrapreneurship behaviors can be seen more often in democratic organizations than in organizations operating with traditional command-command hierarchies. In this study, carried out in the province of Sakarya to examine this hypothesis 77 people are reached by questionnaire method and it has been found that the perception of organizational democracy has a positive effect on the tendency of internal entrepreneurship.

Keywords