MOĞOL İSTİLASI DÖNEMİNDE SELÇUKLU KADINI VE KADIN SULTANLARIN DURUMU

Author:

Number of pages: 138-146
Year-Number: 2017-15

Abstract

Kuruluşundan itibaren gerek komşu devletlere karşı, gerekse Haçlılara karşı verilen mücadele, Anadolu’nun Türk yurdu olarak kalmasında Türkiye Selçuklarının önemini gözler önüne sermiştir. Bu süreç dahilinde Anadolu, savaşların ve işgallerin etkisi altında kalmış, zaman zaman mevcut düzen yerini kaosa bırakmıştı. Savaşlar ve sonrasında gerçekleşen istila hareketleri neticesinde asayiş ve güven ortamı kaybolmuş, halk bu durumdan olumsuz etkilenmişti. Özellikle kadınlar, savaş ve istila dönemlerinde birçok olumsuzluk ve kötülüklerle karşılaşmışlardı. Tecavüze uğramış, işkence görmüş, toprağını terk etmek zorunda kalmış ve çoğu zamanda esir alınarak köle pazarlarında satılmışlardı. Kimi zamanda, vatanını ve halkını kendi canından mukaddes bilip ülkesini korumak adına seve seve ölüme gitmişlerdi. Hanedan mensubu herhangi bir kadının düşmanın eline düşmesi mağlubiyetin göstergesi olarak telakki ediliyor ve düşmanın siyasi çıkarları doğrultusunda bir araç olarak kullanılabiliyordu. Bunun içindir ki savaş ve istila dönemlerinde hanedan kadının güvenliğine önem verilmişti. Kösedağ savaşı sonrası Anadolu Moğol istilasına uğrayınca Sultan Gıyâseddin Keyhusrev’in anası Mahperi Hatun kızını, cariye ve hizmetçileri ile birlikte hazinesini de yanına alarak Kilikya’ya kaçmıştı.

Keywords

Abstract

Since its foundation, the struggle against the neighboring states and against the Crusaders has revealed the importance of Seljuks of Turkey in Anatolia as a Turkish citizen. Within this process, Anatolia was under the influence of wars and occupations, and at times the current order left its place in chaos. As a result of wars and subsequent invasion movements, public order and confidence have disappeared and people have been negatively affected. Women, especially during their war and invasion periods, faced many negativity and evil. They had suffered rape, tortured, had to leave their land, and were often taken prisoner and sold in slave markets. At some time, they went to death to protect their country, knowing their kingdom and people from their own souls. Dynasty members could be used as a tool in the direction of the political interests of the enemy, as an indication of the defeat of any woman falling into the hands of the enemy. For this reason, during the periods of war and invasion, the importance of dynasty woman's safety was given. . After the Kösedağ war, the mother of Sultan Gıyâseddin Keyhusrev, Mahperi Hatun, escaped to Cilicia by taking his girlfriend, his concubines and servants along with his treasury.

Keywords