MÂTÜRÎDÎ VE RÂZÎ’YE GÖRE BAKARA SÛRESİ’NİN SON İKİ ÂYETİ “ÂMENERRESÛLÛ”NDE İMÂNÎ HİKMETLER

Author :  

Year-Number: 2018-17
Language : null
Konu : Akaid ve Kelam
Number of pages: 170-199
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bakara Sûresi’nin son iki yani 285. ve 286. âyetlerinde “Rasül ve Mü’minler de inandı” denilerek bazı imânî hikmetler anlatılır. Mü’min kişinin, Rab’ten indirilen vahye inanması, Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere imân, elçiler yani peygamberler arasında ayırım yapmaması, onları dinleme ve itaat etme, bağışlanma ile Allah’a dönmeyi istemek gibi bazı özellikleri sıralanır. Bu âyetlerde İslâm’da yükümlülüklerle ilgili bazı hakikat ve hikmetlere de işâret edilir: Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Kişinin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Kul, unutma ve yanılma ile sorumlu tutulmaz. Allah İslâm’da önceki yani Yahûdilere ve Hristiyanlara yüklenildiği gibi ağır yük yüklememiştir. Allah kula gücün yetmediği şeyleri yüklemez. Allah’ın çok merhametli ve Mevlâ olması ile mü’min kişinin kâfir topluluklarına karşı Allah’tan yardım istenmesidir. Hz. Peygamber bu âyetlerin “arş’tan gelen hazine” olduğunu söyler, muhtemelen bu hikmetlerin hatırlanmasını istediğinden her gece “Âmenerrasülü” diye bilinen bu iki âyetin okunmasını ümmetine tavsiye de eder. Bu makâlede büyük düşünür ve âlim Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (ö.333/944) ile Felsefe ve Kelâm âlimi Fahreddin Râzî’ye (ö.606/1210) göre Bakara Sûresi’nin son iki âyeti “Âmenerresûlû”nde imânî hikmetler hakkında görüşleri ile kelâmî problemlere çözüm arayışları incelenmekte ve değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

In the last two of al-Baqarah surat verses 285th and 286th “The Messenger Believes and (so do) the believers” it is called and some discusses the wisdom of faith. The some characteristics of the person are sorted believing: In what has been sent down to him from his Lord. Believes in Allah, His Angels, His Books, and His Messengers. The make no distinction between one another of His Messengers or The Prophets. The hear to them and we obey. The forgiveness and to the return of all Allah. In these verses, some truth and wisdom in relation to liabilities is referred to in Islam: Allah burdens not a person beyond his scope. He gets reward for that (good) which he has earned, and he is punished for that (evil) which he has earned. Believer, don't forget, it's not, and is not responsible for. Allah in Islam Lay not on us a burden like that which You did lay on those before us (Jews and Christians). God to his servants things that you couldn't afford does not install. God is very merciful and that Maula (Patron, Supporter and Protector, etc.) and a person believing communities to seek help from a disbeliever against Allah. The Prophet these verses “treasure from the throne” tells us that. Probably wanted to be remembered of this wisdom every night, the reading of these two verses “Amanarrasoolu” known as is also recommended. This article solution to the theology problems are examined and evaluated, about opinions the wisdom of faith of Islamic scholar and thinker Abu Mansur al-Maturidi (d.333/944) and a scholar of theology and philosophy Fahreddin al-Razi (d. 606/1210) in the last two verses of al-Baqarah Surat “Amanarrasoolu”.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics