TEKNOLOJİK KÜLTÜR, TÜKETİM VE ÇEVRE BİLİNCİ ETKİLEŞİMİ

Author:

Number of pages: 25-35
Year-Number: 2017-15

Abstract

İnsan hayatını kolaylaştıran endüstriyel ve teknoloji ürün çeşitliliği hergün yeni araçlar üretirken, aynı zamanda artan çevre sorunları doğal hayatı tehdit eder hale gelmiş ve canlı yaşayabilirliğini tehlikeye sokmuştur. İnsanoğlu, ilk çağlardan itibaren önceleri temel ihtiyaçlarını doğayla mücadele ederek karşılamış ve devamında çevresini değiştirerek hayatını sürdürmüştür. Sanayileşme, ürün çeşitliliği, üretim yöntemleri, hızlı nüfus artışı, kentleşme ve teknolojik gelişmeye olarak tüketim alışkanlıklarındaki değişim insanların kültürel yapısında da değişimleri birlikte getirmiştir. İnsanoğlu, daha ileri uygarlık düzeylerine ulaşmak için yaptığı tüm faaliyetlerde doğal kaynakları kullanmıştır. Tüketim ürünlerindeki çeşitlilik, kullanım şekillerine bağlı olarak insan davranışlarını değiştirirken aynı zamanda insanlar doğal yaşam modellerinden bir çeşit teknolojik yaşam modellerine geçiş sürecini yaşamaya başlamışlardır. Bilimsel teknolojik gelişimin üretim sektörlerinde kullanılması sonucunda, teknolojik kültür olarak tanımlanan yaşam döngüsü meydana gelmiştir. Bu çalışmada, teknolojik gelişme, üretim çeşitliliği ve teknolojik tüketim toplumu-teknolojik kültürün çevre ve çevre bilinci üzerindeki yansıma ve etkileri anlatılmıştır.

Keywords

Abstract

The variety of industrial and technological products while producing new tools that facilitate human life every day, but also threatens the natural world has become increasing environmental problems and endanger the viability live. Human beings basic needs met from the first ages ago and continued his life in the struggle with nature by changing the environment in the process. Industrialization, the variety of products, production methods, rapid population growth, urbanization and changes in the cultural change in the consumption habits of people as technological developments have brought together. Mankind has used natural resources in all actions taken to achieve the more advanced civilization. As a variety of consumer products, when changing human behaviour, depending on their use, people also began to experience the transition to a kind of technological life patterns of habitat model. By using the scientific technological progress manufacturing sectors, the life cycle defined as a technological culture occurred. In this study, technological development, production-technological culture diversity and technological consumer society on the environment and environmental awareness and reflection effects have been described.

Keywords