ORTA ÇAĞDA İPEK YOLU ÜZERİNDE YER ALAN AŞAĞI TÜRKİSTAN (MAVERAÜ’N-NEHİR) ŞEHİRLERİNİN EKONOMİK VE TİCARİ ÖNEMİ

Author:

Number of pages: 142-158
Year-Number: 2018-16

Abstract

İpek yolu; tarihin en eski çağlarından itibaren birçok milletlerin ve devletlerin sosyal, siyasi, kültürel ve en fazla da ekonomik hayatında önemli bir yer tutmuş ve bu önemini orta çağlar boyunca da devam ettirmiş olan bir yoldur. Milletlerarası ilişkilerde hatırı sayılır bir yer işgal eden Asya’nın en eski askeri ve ticari ulaşım yolu olan ipek yolu adını, Çin'den batı ülkelerine gönderilen ipeğin bu yoldan sevk edilmesi dolayısıyla almıştır. İpek yolu, yüzlerce yıl Batı dünyası ile Doğu dünyası arasındaki bütün ticari, medeni, dini, siyasi ve askeri münasebetlerin en mühim bir vasıtası olmuştur. İlk çağlardan itibaren tertip edilen büyük kervanlarla Asya’nın pek makbul ipekli kumaşları, halıları, şalları, çayları ve diğer ticari emtiası bu yol vasıtasıyla İran'a, Bizans'a ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerine nakledildiği gibi, Batıdan gelen Budizm, Hıristiyanlık, Yahudilik, İslamiyet ve diğer din ve kültürler hep bu yol ile Doğuya yayılmıştır. Dolayısıyla bu dinler aynı zamanda çeşitli medeniyetleri ve itikatları da Doğuya getirmiş, Doğu milletlerinin karakterine inançlarına ve medeniyetlerine müessir olduğu görülmüştür. Bundan başka Türklerin Batıya doğru göçleri de aynı zamanda hep bu yol üzerinden vuku bulmuştur.

Keywords

Abstract

Silk Road; has been an important place in the social, political, cultural and economic life of many nations and states since the earliest times in history and has maintained this importance throughout the middle ages. The name of the silk road, Asia's oldest military and commercial transportation route, occupying a considerable place in international relations has been taken because of the dispatch of this route from China to the western countries. The Silk Road has been the most important means of all commercial, civil, religious, political and military relations between the Western world and the Eastern world for hundreds of years. With its large caravans arranged from the first ages, the popular silk fabrics, carpets, shawls, teas and other commercial products of Asia are transmitted to Iran, Byzantium and various countries of Europe through this way, and Buddhism, Christianity, Judaism , Islam and other religions and cultures have always spread to the East. Therefore, these religions also brought various civilizations and beliefs to the east, and they were seen to have an effect on the beliefs and civilizations of the characters of the eastern nations. Moreover, the migrations of the Turks toward the West have also taken place on this path at the same time.

Keywords