BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI İLE ÖZ YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Number of pages: 212-225
Year-Number: 2018-16

Abstract

Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile öz yeterlikleri arasındaki ilişkiyi, kişisel bilgiler ve konuyla ilgili tutum ölçeklerini kullanarak, derleyerek ve tartışarak ortaya koymaktır. Ölçek formu üç bölümden oluşmaktadır; birinci bölümde “Kişisel Bilgi Formu”, ikinci bölümde Semerci tarafından geliştirilmiş olan likert tipi beşli derecelendirme ile hazırlanan “Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği” ve üçüncü bölümde ise Jarrusselam ve Shawarzer tarafından 1979 yılında, 20 maddeden oluşturulan ve yine Jarrusselam ve Shawarzer tarafından 1981 yılında 10 maddeye indirilmiş olan, Türkçeye çevirisini Yeşilay (1996) tarafından yapılan, 4’lü likert tipi “Genel Öz-yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini ise tesadüfî yolla seçilen 364 gönüllü beden eğitimi ve spor öğretmeni (Xyaş=33.70±3.64) oluşturmaktadır. Sonuç olarak araştırma grubunun öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile öz yeterlikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to demonstrate by compiling and discussing the relationship between physical education teachers' attitudes towards the teaching profession and their self-efficacy using personal information and attitude scales related to the subject. The scale form consists of three parts; “Personal Information Form” in the first part "Attitude Scale Related to the Teaching Profession of Teachers" prepared by likert type quintile developed by Semerci in the second part and "Attitude Scale related to the teaching profession of teachers" by Jarrusselam and Shawarzer in 1979 in 20 categories by Jarrusselam and Shawarzer in 1981 A 4-point Likert-type "General Self-Efficacy Scale" was used, which was translated into Turkish and translated into 10 items by Yeşilay (1996). The sample of the study is 364 voluntary physical education and sports teachers (Xage = 33.70 ± 3.64) selected randomly. As a result, there was no statistically significant relationship between the attitudes of the research group to the teaching profession and self-efficacy.

Keywords