SPOR YAPAN VE YAPMAYAN YATILI OKUL ÖĞRENCİLERİ İLE YATISIZ OKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER ALTINDA İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 257-266
Year-Number: 2018-18

Abstract

Bu çalışmanın amacı, spor yapan ve yapmayan yatılı okul öğrencileri ile yatısız okul öğrencilerinin özgüven düzeylerinin çeşitli değişkenler altında incelenmesidir. Araştırmaya yaş ortalaması 13.30 (Ss±0.88) olan 201 erkek, 119 kadın olmak üzere toplamda 320 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Akın (2007) tarafından geliştirilmiş olan 33 maddelik “Özgüven Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, iç özgüven ve dış özgüven olarak 2 alt boyut ile oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha test istatistiği 0.93 olarak, iç özgüven boyutu 0.87 olarak ve dış özgüven boyutu ise 0.86 olarak bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgulara dayanarak iç ve dış özgüvende cinsiyete, ebeveynlerin boşanmış olmalarına, öğrencilerin spor lisansına sahip olmalarına, öğrenim gördükleri okulun yatılı ve yatısız olmasına bağlı istatistiksel düzeyde anlamlı farklar tespit edilmiştir (p<0.05) Sonuç olarak bu çalışmada spor yapan ve yapmayan yatılı okul öğrencileri ile yatısız okul öğrencilerinin özgüven düzeyleri çeşitli değişkenler altında incelenmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar ışığında özellikle yatılı okul öğrencilerinin yatısız okul öğrencilerinden daha düşük özgüven düzeyine sahip olduğu ve bunun çözümü için de düzenli egzersiz ve spor yapılmasının gerekli olduğu önerilmiştir.

Keywords

Abstract

Purpose of this study is to examine the self-confidence level of sportsmen and sedentary students’ who studying in boarding schools and day schools under the specific factors. 201 male and 119 female students, whose age average is 13.30 (Ss±0.88), have participated in this research. 33 material-long self-confidence scale which was developed by Akın (2007) was used as means of gathering information. This scale includes two different formats as an inner self-confidence and outer self-confidence. The Cronbach’s Alpha reliability test of the scale was found 0.93, format of inner self-confidence was found 0.87 and format of outer self-confidence was found 0.86. Based on the evidence that gotten from researches, meaningful differences was found in that sex of inner and outer self-confidence, status of parents, fact that having sports license (p<0,05). As a result, in this study the self-confidence level of sportsmen and sedentary students’ who studying in boarding schools and day schools has been examined under the specific factors. The light of the results that emerged especially in boarding school students have lower confidence level than day school students and were advised for the solution of this problem it was determined that regular exercise and sports.

Keywords