SABAHATTİN ALİ’NİN KUYUCAKLI YUSUF VE GERHART HAUPTMANN’IN DOKUMACILARIN İSYANI ADLI ESERLERİNDE DİN ALGISI VE YAŞAMI

Author:

Year-Number: 2018-16
Number of pages: 244-276
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf ve Gerhart Hauptmann’ın eserlerinde, toplumun ama özellikle de küçük yerleşim bölgelerinde yaşayanların dini vecibelerini yerine getirip getirmedikleri, dine, din adamına bakışları, din eğitimi, vb. konuları, nasıl yansıttıkları, yansıtırlarken, olay-gerçek bağlamında, gerçeğe ne kadar sadık veya tarafsız kaldıkları ve edebiyatın gereği olan kurmaca olgusu gerçekleri ne derece ve nasıl etkilemiştir? sorunları eserlerde gerçekçi ve natüralist üslupla yansıtılmıştır. Türk ve Alman edebiyatı gerçekçi ve natüralist dönem eserlerinin en güzel örneklerinden olan bu eserlere konu olan Türk ve Alman toplumlarının dinleri kurgu malzemesi olarak kullanılmıştır. Bu ve benzeri dini kurallara uyan veya uymayan inanç ve davranışlar, eserlerde Karşılaştırmalı Edebiyat ve Metne Bağlı Edebiyat yöntemleri ile ele alınarak eserlerin yazıldığı ve yazarların yaşadığı dönemin Türk-Alman toplumunda bu konudaki olgunun esere yansıma biçimi karşılaştırmalı biçimde incelenmesi amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

In the works Sabahattin Ali's Kuyucaklı Yusuf (Yusuf from Kuyucak) and Gerhart Hauptmann’s The Weavers (Die Weber), whether the people living in the society, especially in the small settlement areas, do fulfil their religious duties, or not; their views on religion, and clergymen; how they reflect topics on the education of religion, and so on; while reflecting how much and how they have influenced the context of the event-reality, how loyal or neutral they were to the truth, and for the necessity of literature, the fact that they are fictitious and how they affect the problems, are reflected in these works in a realistic and naturalistic manner. Turkish and German literature has used the religions of Turkish and German societies as a fiction material in these works which are the most beautiful examples of the realistic and naturalistic periods. Almost none of the characters in the works of both authors respect superstitious beliefs. The religion motif in both works is predominantly placed in such a way that it does not fall below other motifs in all sections. The beliefs and behaviours that conform to these and similar religious rules are aimed to be studied in the mentioned Works through the methods of Comparative Literature and Contextual Literature by examining the reflection form of this phenomenon in the Turkish-German society in the periods in which the works were written and the authors lived in, in a comparative way.

Keywords