KÜLTÜREL KİMLİK İNŞAASINDA ÇİZGİ ROMAN: KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME (RED KİT VE TOMMİKS ÖRNEKLEMİ)

Author:

Number of pages: 333-349
Year-Number: 2018-16

Abstract

yanında çizgi romanda olaylar devamlı bir eylem hâlinde sürmektedir, bu yönüyle çocuklarda ilgi uyandırmaktadır. Çizgi romanların bu özellikleri sayesinde verilmek istenen değer ve mesajlar rahatlıkla çocuklara aktarılabilmektedir. Bu bağlamda çizgi romanlardaki kahramanlar başta olmak üzere diğer şahıs kadrosunun olumlu ve olumsuz rol-model davranışları çocuklar üzerinde etkili olabilmektedir. Özellikle işlenen hoşgörü, saygı, adalet, şefkat ve merhamet gibi kavramların çocuklara olumlu bir şekilde aktarılması önemlidir. Bu eğitsel yönüyle çizgi romanlar, kültürel kimlik inşa etme sürecindeki çocuklara olumlu rol-model olmada büyük fayda sağlayabilmektedir. Bu çalışmanın amacı; örneklem olarak alınan Red Kit (Luckey Luke) ve Tommiks (Captain Miki) çizgi romanlarını MEB’in 2010/53 sayılı genelgesindeki temel değerlere uygun olup olmamaları (benzerlikler ve farklılıklar) yönüyle karşılaştırmalı olarak incelemektir. Araştırmanın temel yöntemi doküman incelemesidir. İnceleme sonucunda her ne kadar her iki çizgi romanda olumlu rol-model davranış biçimlerinin örnekleri mevcut olsa da olumsuz örnek olabilecek birçok davranış biçimi olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Comics are a kind of narrative which contains text and the visual together. Besides, the events in the comic book are constantly taking action, which awakens children’s interest. Because of these features of comic books, the values and messages can easily be transferred to children. In this context, the positive and negative role-model behaviors of the characters, especially the heroes in comics, can be very effective on children. Especially, it is significant that the concepts such as tolerance, respect, justice, affection and mercy are taught to children in a positive way. Due to its educational aspect, comic strips can contribute a lot to the children to be a positive role-model in the process of constructing either personal or cultural identity. The purpose of this study is to study the similarities and differences between the samples Red Kit (Luckey Luke) and Tommiks (Captain Miki) in accordance with the basic values in the Notice no. 2010/53 from the Ministry of National Education. The main method of the study is document review. As a result of the review, it has been determined that both comic strips have many examples of positive role-model behaviors as many as the negative behaviors.

Keywords