GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN BİREYLERİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 123-137
Year-Number: 2018-18

Abstract

Araştırma Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde çalışan bireylerin iş tatmini ve örgütsel bağlılıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evreni Burdur, Isparta, Denizli, İzmir, Afyon, Uşak, Antalya, Nevşehir ve Balıkesir illerindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde görev yapan personellerden, örneklem grubu ise bu personellerden tesadüfi örneklem yöntemiyle belirlenmiş toplam 301 bireyden oluşmaktadır. Araştırmada veriler yazı kaynaklardan ve anket yöntemiyle elde edilmiştir. Anket olarak katılımcıların örgütsel bağlılık düzeylerinin belirlenmesinde “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” ile İş tatmini için “Minnesota İş Tatmin Ölçeği” (MSQ) kullanılmıştır. Elde edilen verilere uygun istatistik programda, tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney U, Kruskal Wallis H ve Spearman Korelasyon analizleri uygulanmıştır. İstatistik işlemlerde katılımcıların cinsiyet, yaş ve eğitim durumları değişken olarak alınmış ve değişkenler arası farklılıkların tespitinde 0,05 anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirmesi sonucunda; Çalışanların toplamda iş tatmin ve örgütsel bağlılık puan ortalamalarının yüksek olduğu, iş tatmin ve örgütsel bağlılık alt boyutlarında cinsiyet, yaş ve eğitim değişkenlerine göre yapılan karşılaştırmalı istatistiksel analiz değerinde anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>0,05), ancak örgütsel bağlılık alt boyutu devam bağlılığında katılımcıların eğitim değişkeninde anlamlı bir farklılığın olduğu (p<0,05), katılımcıların toplamda, iş tatmin ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir(p<0,05). Sonuç olarak; araştırma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, çalışanların genel olarak iş tatmini ve örgütsel bağlılık puanlarının ortanın üzerinde olduğunu, cinsiyet, yaş ve eğitim değişkenlerinin, iş tatmini ve örgütsel bağlılıkları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığını, çalışanların iş tatmin düzeyleri arttıkça örgütsel bağlılık düzeylerinin de buna paralel artacağını söyleyebiliriz.

Keywords

Abstract

This study was carried out to determine the job satisfaction and organizational commitment of individuals working at Provincial Directorates of Youth Services and Sports in terms of some variables. The research population consisted of personnel working at Provincial Directorates of Youth Services and Sports in Burdur, Isparta, Denizli, Izmir, Afyon, Uşak, Antalya, Nevşehir, and Balıkesir, and the sample group consisted of a total of 301 individuals selected from this personnel by the random sampling method. In the study, the data were obtained from written sources and by the questionnaire method. As a questionnaire, the “Organizational Commitment Scale” was used to determine the organizational commitment levels of the participants, and the “Minnesota Satisfaction Questionnaire” (MSQ) was used to determine job satisfaction. The descriptive statistics, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H, and Spearman’s correlation analyses were applied to the data obtained in an appropriate statistical program. In statistical procedures, the participants’ gender, age, and educational status were taken as variables, and 0.05 was accepted as the significance level for the determination of intervariable differences. As a result of the assessment of the data obtained; It was determined that the employees had high job satisfaction and organizational commitment total score averages, there was no significant difference in the comparative statistical analysis values performed by the gender, age, and education variables in the job satisfaction and organizational commitment sub-dimensions (p>0.05), but there was a significant difference in the variable of participants’ education in the continuance commitment of the organizational commitment sub-dimension (p<0.05), and that there was a statistically significant relationship between the job satisfaction and organizational commitment levels of the participants in total (p<0.05). As a conclusion, in accordance with the findings obtained within the scope of the study, it can be said that in general, the job satisfaction and organization commitment scores of the employees are above average, the variables of gender, age, and education do not have any significant effect on job satisfaction and organizational commitment, and as the job satisfaction levels of employees increase, their organizational commitment levels will increase in parallel to this.

Keywords