MEHMET ÂKİF ERSOY’UN ŞAHSİYETİ, SANATI VE ESERLERİ (1873-1936)

Author :  

Year-Number: 2018-17
Language : null
Konu : Türk Dili ve Edebiyatı
Number of pages: 438-449
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede yakın tarihimizin önemli isimlerinden biri olan, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un edebi şahsiyeti, sanat anlayışı, özellikle yedi kitaptan oluşan ‘’Safahat’’ adlı eseri başta olmak üzere bütün manzum ve mensur eserleri hakkında yapılan incelemelere yer verilmiştir. Mehmet Akif, gerek Türk coğrafyasında, gerekse İslam coğrafyasında çok iyi tanınan ve benimsenen bir şahsiyettir. Mehmet Akif, sanatını toplumun emrine vermiş bir şairdir. O’nun sanatının merkezinde insan ve toplum vardır. Yaşadığı devrin sosyal ve siyasî şartları içerisinde toplumun problemleri üzerinde durmuş, toplumun acılarını, sancılarını kendi ruhunda duymuş ve bunları gerek eserlerinde gerekse diğer bütün yazılarında dile getirmiş bir fikir adamıdır. Akif’in eserleri, yazıldığı dönemin siyasi, sosyal ve iktisadî hayatını yansıtması bakımından oldukça önemlidir. Bu çalışma bize Akif’i daha yakından tanıma imkan sağlayacaktır. Bu makale hazırlanırken hem Akif’in kendi eserleri taranmış hem de O’nun hakkında yazılan kitap, dergi, makaleler , doktora ve yüksek lisans tezlerinden istifade edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this article, one of the most important names of our recent history, our national poet Mehmet Akif Ersoy’s literary personality, his understanding of art, especially his work called "Safahat", which consists of seven books were examined. Mehmet Akif is a very well-known and well-acquainted figure in the Turkish geography and in the geography of Islam. Mehmet Akif is a poet who has given his art to the public order. There are people and societies in the center of his art. He is an intellectual who has focused on the problems of society within the social and political conditions of his era, has heard the pain and twinge of the society in his own spirit and has voiced these both in his works and in his all writtings. Akif's works are very important in reflecting the political, social and economic life of the period he wrote. This study will allow us to get to know Akif more closely. While preparing this article, both Akif's own works were scanned and books, magazines, articles, doctoral and master theses written about him were utilised.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics