SELİMİYE CAMİİ SÜSLEMELERİNDE TÜRK-İSLAM ESTETİĞİNİN SINIRLARI

Author :  

Year-Number: 2018-17
Language : null
Konu : Sanat, İslam Sanatları, Sanat Eğitimi
Number of pages: 345-357
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sınır kelimesi, sanat gibi alanlarda bir olumsuzlama iması taşıyabilecekken; derinleşmeye de vesile olabilir. Örneğin soyut sanatın gelişimini biraz da yanlış anlaşılan tasvir yasağına borçluyuz. Türk islam estetiğinin bu basit anlamda tasvir yasağı olarak özetlenebilecek sınırlarından başka, evreni algılama ve anlama ile ilgili diğer felsefik boyutları ve bakış açıları da vardır. Bu bakış açısı düşünce ve hayal gücünün sınırlarını daraltan değil ama biçimin ardındaki anlama yoğunlaştıran bir çerçeve çizer. Varlık ve mahiyet ayrımı, nesnenin ardındaki töz, görünenin değil anlamın betimlenmesi, tevhid süşüncesi, birlik ve kozmik bilinç, sonsuzluk gibi estetik değerlerle hem sofistike olup hem de sadeliği yakalayabilen mutevazi ama güzel ve yüceye yönelen bir ifade şekli sunar. Tasavvuf düşüncesi ve sanat icraasının aynı zamanda ibadet olarak telakkisi estetiği aşkına ileten bir yoldur. Ahşap, sıva, çini, taş gibi değişik materyaller üzerinde tasarlanmış : bitkisel hayvansal ya da geometrik süslemelerin kaynakları, işlev, biçim ve anlam ilişkisi ile ; islam sanatı ve estetiği temelinde incelenecektir. Sanat eğitiminde kültürel alt yapı ve yerel değerler sanat kimliğinin gelişiminde önem taşımaktadır. Kültürel mirasın tanınması ve çözümlenmesi ; öğretim programları içinde değerlendirilmesi temellendirilmiş bir sanat eğitim anlayışı kazandırılmasına katkı sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

The word boundary implies a negation in areas such as art but sometimes may conduce to deepening. For example, we owe to the development of abstract art a bit misunderstood portrayal ban. Turkish Islamic aesthetic has other perceptions and philosophical dimensions associated with perception and understanding of universe than a border which can be summarized simply as a portrayal ban. This perspective draws a framework that doesn’t narrow the limits of thinking and imagination, but intensifies understanding the truth behind the form. Discrimination of Existence and nature , substance behind the object, expressing the meaning rather than semblance, tawhid , unity and cosmic consciousness, by aesthetic values as infinity is both capable of sophistication and capturing simplicity; selects a modest and nice expression and is directed to the sublime. Sufi thought and performing arts also be regarded as worship is way of forwarding aesthetics to transcendental. The origins of floral, animal and geometric ornaments designed on various materials like wood, tile, plaster, stone will be examined on the boundaries of basis of Islamic art and aesthetics by the relationship of function, form and meaning. Cultural infrastructure and local values in art education are important for the development of art identity. Identification and analysis of the cultural heritage and its evaluation in the curriculums will contribute to gain a grounded understanding of art education.

Keywords


 • Akın, Günkut, (1995).“The "Müezżın Mahḟıl̇" and Pool of the Selimiye Mosque in Edirne”, Muqarnas, Vol. 12 pp. 63-83

 • Atay, Hüseyin (2001). İbni Sinada Varlık Nazariyesi, Kültür Bakanlığı, Ankara.

 • Alami, Mohammed Hamdouni (2013). Art and Architecture in the Islamic Tradition: Aesthetics, Politics and Desire in Early Islam,I.B.Tauris, New York

 • Ayvazoğlu, Beşir (1982). Aşk Estetiği, İslam Sanatlarının Temel Prensipleri Üzerine Bir Dene me, Birlik Yayınları, Ankara

 • Bilgi, Şerife.(2010). "Selimiye Camii Kalemişleri" 4. Uluslararası Türk Kültürü iİle Sanatları Kongresi,Kahire, Mısır

 • Burckhardt,Titus,(1995). İslam Tasavvuf Doktrinine Giriş, Kitabevi. İstanbul.

 • Cömert,Mehtap(2015).Sözlü Görüşme,18.2.2015 ,17:00-19:00.

 • Cömert,Mehtap (1998).”Selimiye Camii Süslemeleri” Kültür Sanat, Eylül, s.48

 • Etlin, Richard A. Louis Sullivan: The Life Enhancing Symbiosis of Music Language, Archi tecture and Ornament ,p.165 in Kronegger, Marlies. 2000. The Orchestration of the Arts A Creative Symbiosis of Existential Powers, Springer Science Business Media, Dordrecht Evliya Çelebi(1985) Tam Metin Seyahatname, 3.4.C.,Üç Dal Neşriyat,İstanbul.s.342 Gombrich,E.H.(1980) Sanatın Öyküsü, Çev.Bedreddin Cömert , Remzi Kitabevi İstanbul. Grabar,Oleg (2010). İslam Sanatının Oluşumu, Çev. Nuran Yavuz, Kanat Yay. İstanbul Leeming, David (2005). Oxford Companion to World Mythology Oxford University Press Levent, L.Büyüker,K.(2013) “Prof. Dr. Turan Koç ile Din, Sanat ve Estetik Üzerine”, Diyanet , Kasım 2013, S 275 s. 26 Mandel,Gabriele. (1982). İslam Sanatını Tanıyalım, İnkılap ve Aka,,Rizzoli Editore, Milano Menocal, Narciso (1981) Architecture as Nature: The Transendantalist Idea of Louis Sullivan, Madison: University of Wisconsin Press Necipoğlu Kafadar, Gülru (2005). “Religious Inscriptions on the Great Mosques and the Ottoman Safavid and Mughal Empires,” Hadeeth ad-Dar s.34-35, volume 25 Necipoğlu Kafadar, Gülru (1995).The Topkapi Scroll: Geometry and Ornament in Islam Architecture (Santa Monica: The Getty Center for the History of Art and the Humanities, p. Mevlana Celaleddin-i Rumi (2000). Fihi Ma Fih ve Mecalis-i Sebadan Seçmeler , Haz. Abdülbaki Gölpınarlı, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara

 • Minyaev, S., (2000):―The Origins of the ―Geometric Styleǁ in Hsiung nu Artǁin Jeannine Davis-Kimball, Eileen M. Murphy, Ludmila Koryakova and Leonid T. Yablonksy, Kurgans, Ritual Sites, and Settlements: Eurasian Bronze and Iron Age, 2000, s.296,Oxford: Archeopress.

 • Nasr, Seyyid Hüseyin (1992). İslam Sanatı ve Maneviyatı,Çev. Ahmet Demirhan, İnsan Yayın- ları, İSTANBUL .

 • Necefoğlu, Hacali (2003) “Turkish Crystallographic Patterns: From Ancient To Present “Crystal Engineering,6p.153–166

 • Sai Mustafa Çelebi (2003). Yapılar Kitabı, Tezkiretü’l Bünyan Tezkiretü’l -Ebniye , Koç Kültür Sanat A.Ş. İstanbul

 • Saladin,Henri&. Migeon,Gaston.(2012). Art of İslam. Parkstone International –New York, USA

 • Schuon,F. (1959). Language of the Self, Ç: M. Pallis, dnd D.M. Matheson, Madras,,s.209

 • Weingarden, Lauren S.(1986) Naturalized Technology: Louis H.Sullivan’s Whitmanesque Skyscrapers The Centennial Review, The Art Institue of Chicago

 • Yildırım, Mustafa,(2011). İslam Sanatı ve Estetiğinin Temelleri, Palet Yayınları, Konya.

 • Yunus Emre (1990) DÎVÂN-I YÛNUS EMRE, Haz. Mustafa Tatcı, Kültür ve Turizm Bakan- lığı, Ankara .

                                                                                                    
 • Article Statistics