ULUS DEVLET İNŞA VE SÜRDÜRME SÜRECİ VE DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI ALTINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AFGANİSTAN İSLAM DEVLETİNDE ANAYASAL MERKEZİLEŞME VE YERELLEŞME

Author:

Number of pages: 272-283
Year-Number: 2018-19

Abstract

Türkiye ve Afganistan, gelişmişlik düzeyleri farklı olsa da tarihi ve kültürel yapılarıyla benzer özellikler göstermektedir. Özellikle 20. Yüzyılın başında Türkiye’de M. Kemal Atatürk, İran’da Şah Rıza Pehlevi ve Afganistan’da Emanullah Han benzer bir toplum inşa etmek istemişlerdir. Eş zamanlı olarak devlet yapıları kabaca laik, ulus devletler haline getirilmek istenmiş ve bir modernleşme hamlesine sahne olmuşlardır. Bu dönemler boyunca ve her biri farklı rejimlere ulaşan sonraki aşamalarda, devletin merkezi hükümet tercihi en belirgin özelliktir. Zira devrim ve reformların ülkenin en ücra köşelerine kadar ulaşması gerekmektedir.

Keywords

Abstract

Turkey and Afghanistan, even though the development level of different, historical and cultural structures shows similar features. Especially at the beginning of the 20th century, M. Kemal Atatürk in Turkey, Shah Reza Pahlavi in Iran and Amanullah Khan in Afghanistan have attempted to build a similar community. At the same time these states structures have become roughly secular nation states and have been the scene of a modernization move. Since the revolution and the reforms of the country's most remote corners must be received all over home, during those periods and reaching to different points in the next phase, the State's most prominent feature is the Central Government's preference.

Keywords