SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİL VE STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-17
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilgiler Eğitimi
Number of pages: 420-437
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme stil ve stratejilerini belirleyerek çeşitli değişkenler açısından incelemek ve bunlar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemektir. Araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim yılında Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören 143 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenme stillerine ilişkin veriler Kolb tarafından geliştirilmiş olan ve Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan Öğrenme Stili Envanteri, öğrenme stratejilerine ilişkin veriler ise Özdemir ve Güven (2004) tarafından geliştirilen Öğrenme Stratejilerini Belirleme Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde değerleri, t testi, varyans analizi ve ki kare testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin %33 ile en fazla değiştiren öğrenme stiline sahip olduğu ve 43.83 puan ortalaması ile en fazla anlamlandırma stratejilerini kullandıkları belirlenmiştir. Sahip olunan öğrenme stillerinde sınıf düzeyleri ve cinsiyetlere göre, öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinde ise sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılaşmaya rastlanmamıştır. Yineleme ve anlamlandırma stratejilerini kullanma düzeylerinin cinsiyetlere göre, anlamlandırma, örgütleme ve anlamayı izleme stratejilerini kullanma düzeylerinin ise öğrenme stillerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine learning styles and learning strategies of social studies teacher candidates in terms of various variables and to determine whether there is a significant difference between them. The study was a descriptive research in which survey method was used. The sample of the study consists of 143 students, studying at the social studies education department of Amasya University Education Faculty in 2017-2018 education year. To determine the learning styles of the students, Kolb Learning Styles Inventory and to identify the learning strategies of the students, Learning Strategies Identification Scale developed by Güven and Özdemir were used. The research data were analyzed by using frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, independent samples t-test, chi-square test and one-way analysis of variance. The results obtained from data analysis are as follows: Majority of the students have diverger learning style and there is no significant difference between the learning styles of the students and gender, grade variables. Elaboration strategies have the highest mean score and there is no significant difference between the most prefered learning strategies and the grades but there is a significant difference between elaboration and rehearsal strategies and gender. It also seen that, there is a significant difference between learning styles and learning strategies

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics