SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-17
Language : null
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 370-378
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, spor lisesi öğrencilerinin gelecek beklentilerinin belirlenmesi ve çeşitli sosyo-demografik özelliklerine göre öğrencilerin gelecek beklentisi düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Tarama araştırması özelliğindeki bu çalışma, Sarıkamış Spor Lisesinde öğrenim gören yaşları 15-18 arasında değişen 89 öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrencilerin gelecek beklentisi düzeyleri, McWhirter ve McWhirter (2008) tarafından geliştirilen FESA (Future Expectations Scale for Adolescents) ve Türkçeye uyarlaması Tuncer (2011) tarafından yapılan Ergen Gelecek Beklentileri Ölçeği ile ölçülmüştür. Spor lisesi öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri bakımından gelecek beklentisi düzeyleri arasındaki farklılığı test etmek için ikili karşılaştırmalar için Mann Whitney U testi, çoklu karşılaştırmalar için ise Kruskall Wallis testi kullanılmıştır. Araştırmada sonuç olarak; spor lisesi öğrencilerinin gelecek beklentisi düzeyleri baba sağ olup olmama ve anne-baba eğitim durumlarına göre farklılık göstermezken; cinsiyet, doğum yerleri ve annelerinin sağ olup olmama durumlarına göre farklılık tespit edilmiş ve gelecek beklenti puanlarının yüksek olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the future expectations of the sports high school students and compare the future expectation levels of the students in accordance with various socio-demographic characteristics. This study, which is a scanning survey, is done with 89 students at Sarıkamış Sports High School aged between 15-18. The future expectation levels of the students are measured by FESA (Future Expectations Scale for Adolescents) developed by McWhirter and McWhirter (2008) and its Turkish adaptation Ergen Gelecek Beklentileri Ölçeği made by Tuncer (2011). In order to test the differences between future expectation levels of the sports high school students in terms of socio-demographic characteristics, Mann Whitney U test is used for paired comparisons and Kruskall Wallis test is used for multiple comparisons. As a result of the study; it is observed that future expectation levels of sports high school students would not differ depending on educational status of their parents or whether the father is alive; however, it would differ depending on the gender, place of birth and whether the mother is alive and the future expectation marks are high.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics