AHMEDÎ’NİN CEMŞÎD Ü HURŞÎD MESNEVİSİ İLE SELMÂN-I SÂVECÎ'NİN AYNI ADLI MESNEVİSİNİN VAKA AÇISINDAN MUKAYESESİ

Author :  

Year-Number: 2018-17
Language : null
Konu : Türk Dili ve Edebiyatı
Number of pages: 379-394
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Selmân-ı Sâvecî, 13. ve 14. yüzyılda İlhanlıların son dönemi ve Celâyirlilerin ilk döneminde yaşamış önemli bir şairdir. Selmân, daha çok kasideleri ile ün kazanmıştır. Bunun yanında yazdığı Cemşîd ü Hurşîd mesnevisiyle de Anadolu sahasında yazılan birçok mesnevinin zemin metnini oluşturmaktadır. Bu mesnevilerin başlıcası Anadolu sahasında kaleme alınmış olan Cemşîd ü Hurşîd adlı manzum hikâyelerdir. 14. Yüzyıl klasik Türk edebiyatının önemli şairlerinden olan Ahmedî de Cemşîd ü Hurşîd adlı mesnevisini Selmân’ın eserinden hareketle kaleme almış, kendi birikim, tecrübe ve kültürüyle eseri telif tercüme boyutuna taşımıştır. Bu çalışmada, öncelikle Fars ve Türk edebiyatında yazılan Cemşîd ü Hurşîd mesnevilerinden kısaca söz edildikten sonra Selmân-ı Sâvecî ve Ahmedî’nin bahsi geçen aynı adlı eseri vaka açısından mukayese edilecektir.

Keywords

Abstract

Selmân-ı Sâvecî, is an important poet who lived in the 13th and 14th centuries and during during the time of Calayirs. Selmân gained reputation more for his odes. Moreover, with his mathnawi Cemşîd ü Hurşîd, he constituted the base of many mathnawis written in Anatolian field. The leading figures of these mathnawis are poetic stories called Cemşîd ü Hurşîd, which were writen in Anatolia. Influenced from Selmân’s works, Ahmedî, one of important poets of classic Turkish literatüre, wrote his mathnawi Cemşîd ü Hurşîd with his personal knowledge, experiences and culture. In this study, initially Cemşîd ü Hurşîd mathnawis written in Persian and Turkish literatüre are dealt and then Selmân-i Sâvecî and Ahmedî’s mathnawi will be compared in terms of content.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics