ADIYAMAN KADIN SAĞLIK ve SPOR EĞİTİM MERKEZİ (AKSEM) MÜŞTERİLERİNİN TATMİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 456-469
Year-Number: 2018-18

Abstract

Bu çalışmamızda AKSEM müşterilerinin kendilerine sunulan hizmetten ne kadar memnun olduğu ve memnuniyet düzeylerinin ne durumda olduğunu belirlemek çalışmamızın asıl amacını oluşturmaktadır. Araştırmamızın evrenini Adıyaman ili oluştururken örneklemini Adıyaman Kadın Sağlık ve Spor Eğitim Merkezi (AKSEM) müşterileri oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 165 kişi katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anketin birinci bölümde bayanların kişisel bilgilerine yönelik 4 madde, ikinci bölümde ise Deniz Kutlu tarafından geliştirilen 22 maddeden oluşan “Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulüplerine Yönelik Müşteri Tatmin Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizinde SPSS istatistik programı kullanılmış, anlamlılık düzeyi ise 0,05 olarak alınmıştır. Sonuç olarak; araştırmaya katılan bayanların tatmin düzeyi ölçeğinden elde ettikleri en yüksek puanın 110 ve puan ortalamalarının ise 97,442 olduğu sonucu çıkmıştır. Puan ortalamasının genel olarak ölçekten alınan en yüksek puan ortalamasına yakın olduğu için araştırmaya katılan bayanların memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğunu sonucuna varılmıştır. Araştırmaya katılan bayanların tatmin ölçeği alt boyutlarının ortalamaları incelendiğinde, fiziksel ve psikolojik tatmin alt boyutu ortalamasının en yüksek, sağlıklı yaşam merkezinin temizliği alt boyutunun ortalamasının en düşük olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study, determining of what level is the satisfaction levels of Adıyaman Women Health and Sport eEducation Center’s costumers and how much satisfied about services avaliable to them by Adıyaman Women Health and Sport Education Center was constituted main purpose of study. While Adıyaman city was constituing population of this research, Adıyaman Women Health and Sport Education Center’s customers was constituted sample of research. Totally 165 customers participated to the research. Inventory was used as data gathering tool in research. The first part of scale includes 4 question towards women demographics, and the second part "Towards Healthy Living and Sports Clubs Customer Satisfaction Scale’’ developed by Deniz Kutlu and consisted of 22 question was used. Analysing data of research SPSS statistic pocket program was used, and significance level was taken as p<0,05. Consequently; women who participated to research gathered 110 point as the highest point from satisfaction level scale and the point averages was determined as 97,442. Surveyed women’s satisfaction levels determined as high because of the point average were closer to average of the highest score obtained from the scale. When surveyed women’s satisfaction level dimensions’s point average were examined, physical and psychological satisfaction dimension point average weredetermined as highest, the cleaning of the wellness center subdimension point average were determined as lowest.

Keywords