TÜRKİYE’DE 2040 VE 2060 NÜFUS PROJEKSİYONLARINA GÖRE DEMOGRAFİK FIRSATLAR

Author:

Number of pages: 26-42
Year-Number: 2018-18

Abstract

Nüfus konusu coğrafyanın temel inceleme konularından birini oluşturmaktadır. Türkiye’de nüfus sayımları 1927 yılından beri yapılmaktadır. 1927 yılından günümüze Türkiye Nüfusu sürekli artış, belli dönemlerde nüfus artış hızında değişkenlik göstermiştir. Demografik dönüşüm kuramı; bütün toplumların doğurganlık ve ölüm hızlarının yüksek olduğu aşamadan her ikisinin de düşük olduğu aşamaya geçişini ifade etmektedir. Türkiye 2000’li yıllar ile birlikte demografik dönüşüm kuramının üçüncüsü aşamasına geçiş yapmıştır. Türkiye düşük doğurganlık ve ölüm hızları ile birlikte yaşlanmayı sürdürmektedir. Nüfusun daha iyi analiz edilmesi ve Türkiye’nin demografik dönüşümünün tespit edilebilmesi için, nüfusun özellikleri (yaş yapısı/grubu, cinsiyet durumu, eğitim durumu, hane halkı büyüklüğü, çalışanların ekonomik sektöre göre dağılımı, kır-kent nüfus oranlarının) bu çalışma ile incelenmiştir. 2017 Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sonuçları 2040 ve 2060 yılı nüfus projeksiyonları ile kıyaslanarak, gelecekteki demografik fırsatlar ve bu kapsamda yapılması gerekenler ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

Population is one of the main issues of the geography. Census in Turkey has been carried out since 1927. The constant increase in the population of Turkey since 1927 has changed in certain periods. Demographic transformation theory refers to the transition of all societies from high fertility and death rates to low both of them. Turkey has moved to the third stage of the demographic transformation theory in the 2000s. Turkey continues to grow older with low fertility and mortality rates. Characteristics of the population (age structure/group, gender status, educational status, household size, distribution of workers by economic sector, rural-urban population rates) in order to better analyze the population and determine the demographic transformation of Turkey are studied in this study. By comparing the population census results based on the address of 2017 with the population projections of 2040 and 2060, future demographic opportunities and the needs to be made in this context have been revealed.

Keywords