KENT KİMLİĞİ, KENT İMAJI VE KENT KONUMLANDIRMA İLİŞKİSİ KAPSAMINDA KENTLERİN MARKALAŞMA SÜRECİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 437-455
Year-Number: 2018-18

Abstract

Bu çalışmanın amacı; kent kimliği, kent imajı ve kent konumlandırma ilişkisi kapsamında Erzurum ilinin markalaşması sürecini değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle kentin sahip olduğu kimlik unsurlarının tespiti amacıyla, kentte bulunan mülki idare amirleri ve yerel halktan 14 kişi ile yarı yapılandırılmış mülakat gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonucunda elde edilen verilerle bir ölçek oluşturulmuştur. Bu ölçek Erzurum ilinde ikamet eden 307 kişiye uygulanarak, kentin yerel halk zihninde imajı belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilere faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçek 7 boyut altında toplanmıştır. “Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler” ve “ulaşım ve hayat kolaylığı” boyutları en fazla ön plana çıkan boyutlar olarak değerlendirilmiştir. Bu boyutların kent konumlandırma faaliyetinde kullanılması uygun görülmektedir. Ayrıca kent algılarının cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim ve gelir değişkenleri itibariyle farklılaştığı da görülmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the urban identity, urban image and urban positioning relations. For this purpose, a semi-structured interview was held with 14 people from the local administrative authorities and local people in order to identify the identity elements of the city. As a result of this study, a scale was established. This scale was applied to 307 people residing in Erzurum province and tried to determine the image of the city in local people's mind. Factor analysis were applied to the obtained data. As a result of the factor analysis, the scale was collected under 7 dimensions. "Natural, historical and cultural riches" and "transportation and life convenience" dimensions are considered to be the most important dimensions. It is appropriate to use these dimensions in urban positioning activities. It is also seen that urban perceptions differ according to gender, marital status, age, education and income variables.

Keywords