OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMERİN GÖRSEL SANATLAR HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)

Author:

Number of pages: 427-436
Year-Number: 2018-18

Abstract

Okul öncesi dönemde çocukların kişisel, ruhsal ve fiziksel gelişim temelleri atılmaktadır. Çocuk fiziksel açıdan olduğu gibi kişisel ve ruhsal açıdan da sürekli değişen ve gelişen bir varlıktır. Okul öncesi dönem boyunca çocuk, var olan gizil güçlerini resmederek, yaparak yaşayarak, oyun oynayarak ortaya koyar ve böylece hayata hazırlanır. Okul öncesi öğretmenlerin görevi, çocuğun bireysel gelişim düzeyine uygun eğitimi verip, geniş özgürlükler tanıyarak, özgün ürünler yapmasına yardımcı olmaktır. Bu nedenden dolayı bu çalışma, okul öncesi öğretmenlerin sanat etkinliğine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma gurubuoluşturmak için milli eğitim bakanlığına bağlı 10 anaokulu öğretmeni tesadüfü olarak seçilmiştir. Çalışma, nitel bir çalışma olup veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Veri toplama aracında konu ile ilgili ana temalar belirlenmiş ve bu temalar soru cümlesi formatında öğretmenlere sorularak öğretmenlerin bilgileri doğrultusunda cevaplandırmaları istenmiştir. Veri analizinin daha sağlıklı olabilmesi amacıyla mülakat formları araştırmacı tarafından ayrı ayrı analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda öğretmenler sanat eğitiminin süreç odaklı olduğunu belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

In the pre-school period, children's personal, spiritual and physical development bases are taken. The child also is a constantly changing and developing entity by the means of personally and spiritually just as in the case of the physically growing. Throughout the pre-school period, the child reveals his/her latent power by drawing, living, playing, demonstrating him/her-self, and prepare their-self to life by this way. The task of pre-school teachers is to provide appropriate education to the child's individual development level and to help them to make unique products by allowing wide independence to them. For this reason, this work was conducted to determine the opinion of pre-school teachers about the art activity. In order to create the research group, 10 pre-school teacher were randomly selected from the schools that are attached to the National Ministry of Education. The work is qualitative research and data were collected by using semi-structured interview technique. The main themes related to the subject were identified through data collection, and these themes were asked to teachers in the question format then teachers were asked to answer by the means of their information. Interview forms were analysed separately by the investigator in order to make data analysis reliable. As a result of the study, teachers indicated that art education is process-oriented.

Keywords