POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZİK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA POPÜLER TÜRK SANAT MÜZİĞİ ŞARKILARINDA KULLANILAN MAKAMLARA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages: 331-350
Year-Number: 2018-18

Abstract

Tarihsel ve toplumsal gelişme süreçleri içerisinde kültürü oluşturan insanın dünyasında müzik önemli bir yere sahiptir. Müzik toplum yaşamı üzerinde kitleleri etkileyen özelliklere sahiptir. İnsanın üretimiyle oluşan kültür; sanayi devriminden sonra üretimin artmasıyla yeni bir devinim kazanmıştır. İnsanoğlunu sürekli üretmeye zorlayan bu devinim beraberinde üretilenlerin tüketimi döngüsünü getirmiştir. Söz konusu bu döngü bugünkü popüler kültürün oluşumuna neden olmuştur. Günümüz toplumunda kitle iletişim araçlarının artması, kültürel ve maddesel üretimlerin artması popüler kültürün incelenmesini önemli kılmaktadır. Müzik de kültürel üretimin bir parçası olarak popüler kültür alanında incelenmesi gereken bir öğedir. Bu çalışmada popüler kültür ve müzik ilişkisi bağlamında Türk sanat müziği şarkılarında kullanılan makamların durumu değerlendirilmeye çalışılmıştır. Geçmişten günümüze Türk sanat müziğinin kültür içindeki yeri değerlendirilirken popüler kültür penceresinden bakılmıştır. Çalışmanın evreni Türk sanat müziği şarkıları olarak belirlenirken; örneklem olarak sanat müziği eserlerinden 100 popüler şarkı seçilmiştir. Örneklemin belirlenmesinde alan uzmanları ve müzisyenlerle görüşmeler yapılmış, internet sitelerinin dinlenme oranları incelenmiş ve heterojen bir yapı oluşturulmaya çalışılmıştır. Belirlenen 100 popüler Türk sanat müziği şarkısı 100 kişiye anket olarak uygulanmıştır. Çalışmada yöntem olarak betimsel analiz kullanılmıştır. Veriler hem nicel hem de nitel yöntemle incelenmiştir. Çalışma sonucunda günümüzde popüler olan Türk sanat müziği şarkılarının makamlarının sınırlı sayıda olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Music occupies an important place in peoples’world which makes up historical and social developmental process of culture.Music obtains features which can affect the society.The culture occurred by human production took faster paces with industrial revolution by producing more.The action which forces human being to produce more has converted the community into a consumer society.This brought about changes which is now called popular culture. Today the rise of usage mass media and cultural and mass production have made necessary to search for popular culture.Music is also a factor to be analysised as a reproduction of popular culture.With this paper it is aimed to reveal relation between modes used in Turkish Classical Music and Popular songs sang today. The importance of Turkish Classical Music throughout the history has been handled with the aspect of popular culture.The population of the work has been determined as Turkish Classical Music, The sample of work has been taken 100 popular songs sang today. While determining sample, interviews have been made with experts and took some statistics from internet websites and have been tried to create an objective analysis. 100 popular songs have been applied as a questionnaire. In this work descriptive analysis has been used.Datas taken have been evaluated by quantitative and qualitative techniques. At the end of the work it has clearly understood that modes used in Turkish popular classical songs are limited.

Keywords