OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ SINIFLARINDAKİ SANAT MERKEZLERİNİN İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 510-524
Year-Number: 2018-18

Abstract

Bu araştırma, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında okullara giden okul öncesi öğretmen adaylarının, sınıflarındaki sanat merkezinin işlevselliğine ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Sanat kişinin duygularını, düşüncelerini ve hayallerini yaratıcılık gücünü de kullanarak somut ve soyut malzemelerle ortaya koymasıdır. Okul öncesi dönemdeki öğrencilerin dikkatini çekmek için görsel malzemelerin kullanımı, hedef davranışın kazandırılmasında etkin bir rol oynamaktadır. Sınıflardaki sanat merkezlerinin okul öncesi çocuğu için önemi büyüktür. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formlarıyla toplanmıştır. Çalışmada elde edilen veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Çalışma gurubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi temel eğitim bölümü okul öncesi öğretmenliğinde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan öğrenciler gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Buna göre sanat merkezlerinin olumlu bir takım özellikleri barındırmasının yanında kullanımda ve işlevsellikte bir takım sıkıntıların olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine preschool teacher candidates’ who go to schools within the scope of school experience and teaching practice, views about the functionality of art centers in classes. Art is reveal of a person’s emotions, thought sand dreams by using imaginations, with abstract and concrete materials. The usage of visual aids plays an active role in gaining target behaviours to arouse attention of preschoolers. The art centers in classes have a great importance for preschool children. In this study, qualitative research design was used.An interview form, which was designed by the researcher was used for data collection. The datas obtained through study were analyzed by descriptive analysis method. The study group consisted of the third and fourth grade teacher candidates studied at Firat University, Faculty of Education, Department of Primary Education, Preschool Education. Convenience sampling method was used in the study. Volunteer preschool teacher candidate sparticipated to the study. Study results revealed that although art centers have some positive features, they have some problems at use and functionality.

Keywords