ÖN LİSANS ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 349-358
Year-Number: 2018-19

Abstract

Araştırmamızda ön lisans çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinin çevre sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini incelemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 öğretim yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıfında öğrenim gören 20 öğrenciden oluşmaktadır. Örneklem belirlenirken basit tesadüfi örneklem seçim yöntemi kullanılmıştır. Görüşme formundaki soruların öğrencilere sorulması ve alınan cevaplar ile veriler toplanmıştır. Bu veriler içerik analizi yöntemiyle incelenerek temalar oluşturulmuştur. Araştırma bulgularında günümüzdeki çevre sorunlarının neler olduğuyla ilgili olarak öğrenciler; hava kirliliği (n=15), su kirliliği (n=13), gürültü kirliliği (n=9), yeşil alanların azalması (n=8) şeklinde, günümüz çevre sorunlarına çözüm öneriyle ilgili olarak öğrenciler; eğitim verilmesi (n=9), sanayi tesislerinin uygun şartlarda kurulması (n=8), ağaçlandırmanın artırılması (n=7), doğayı koruma kanunlarının çıkarılması (n=7) şeklinde, aldıkları “Çocuk ve Çevre” dersinin faydalarının neler olduğuyla ilgili olarak öğrenciler; çevre bilgisi (n=11), çevreye karşı bilinçli olma (n=8), çevreye duyarlı olma (n=5) şeklinde görüş belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

Content-analysis method was employed in our study in order to analyze opinions of the students studying at associate degree child development department on environmental problems and on solution proposals. The study group of the research included 20 second grade students studying at Child Development Program of Mustafa Kemal University Antakya Vocational School in 2017-2018 academic year. Simple random sampling technique was applied for determining the sample. The data were collected by asking the students the questions in the interview form. Themes were created by analyzing the data by content analysis. The findings revealed that the students’ opinions about today’s environmental problems were “air pollution (n=15), water pollution (n=13), noise pollution. (n=9) and decrease in green spaces (n=8). Moreover, their opinions about solution proposals for today’s environmental problems were; giving education (n=9), building industrial plants under favorable conditions (n=8), increasing plantation (n=7), making law on nature conservation (n=7). Finally, their opinions on the benefits of “Child and Environment” lesson were environmental knowledge (n=11), consciousness of environment (n=8), awareness towards environment (n=5).

Keywords