19. YÜZYILA AİT BİR MESNEVİ ÖRNEĞİ: MANZÛME-İ HÜSN-İ ESER

Author:

Number of pages: 79-96
Year-Number: 2018-19

Abstract

Hüsnî mahlasıyla şiirler yazan Hüseyin Hüsnî, 19. yüzyılda yaşamıştır. Devletin çeşitli kademelerinde görev yapan Hüsnî Paşa’nın üç eseri vardır. Bunlardan “Divan”ı ve “Nefs-i Emmâre” redifli uzun bir kasidesi kayıptır. Üçüncü eser, Manzûme-i Hüsn-i Eser isimli mesnevisidir. Bu makalenin konusunu da bu eser oluşturmaktadır. 19. yüzyıl, mesnevi türünün klasik anlayıştan ve biçimden çıktığı bir dönemdir. Artık bu yüzyılda yeterli nitelikte mesnevilerle karşılaşmak zordur. “19.yüzyıla ait bir eser olan “Manzûme-i Hüsn-i Eser” de de bu dönemin özellikleri görülmektedir. Eserin İçeriği, diğer mesnevilerde olduğu gibi dinî, ahlâkî ve tasavvufî öğütler içermektedir. Bir insanda bulunması gereken vasıfları dile getirirken “Bir kişi ki” şeklinde yaptığı ilk 119 beyitteki tekrarlar dikkati çekmektedir. Mesnevi, Millet Kütüphanesinde Aemnz 864 te kayıtlıdır. 200 beyitten meydana gelmiş olan eser Fâilâtün/Fâilâtün/Fâilün vezniyle yazılmıştır

Keywords

Abstract

Hüseyin Hüsnî, who wrote poetry with the pseudonym of Hüsnî, lived in the 19th century. Hüsnî Pasha, who has served at various public offices, authored three works. Two of these works, his “Divan” and long eulogy with the rhyme “Nefs-i Emmâre are lost. The third work he authored was the masnavi titled “Manzûme-i Hüsn-i Eser.” The present study scrutinized this work. In the 19th century, the classical form and approach to masnavis changes. It is difficult to encounter masnavis in the classical form in that century. “Manzûme-i Hüsn-i Eser”, authored in the 19th century, features the characteristics of the period. The content of the work includes religious, moral and Sufist advices similar to other masnavis. While reflecting the qualifications that a human being should possess, the repetitions in the first 119 couplets in the form of “such an individual” are remarkable. Masnavi was registered in the National Library with no: Aemnz 864. The work that consists of 200 couplets was written with the Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün prosody.

Keywords