MYO’LARA UYGULANAN İŞBAŞI EĞİTİMLERİNİN MYO TERCİHLERİNE ETKİSİ: HONAZ MYO İŞBAŞI EĞİTİMİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 313-321
Year-Number: 2018-19

Abstract

Meslek Yüksek Okullarında uygulanan işbaşı eğitimi programları, mesleki ve teknik eğitimin iyileştirilmesi ve mezunlarının istihdamına katkı sağlaması amacıyla tasarlanan ve en az bir dönemlik staj uygulamasını kapsayan bir modeldir. Modelin MYO’lar açısından başarı kriterlerinden biri, uygulamanın yapıldığı MYO’nun tercih edilebilirliğine etkisidir. Araştırma, deneysel olmayan, kesitsel yapıda ve nicel araştırma desenine uygundur. 5’li Likert cevap bileşenli 17 soruluk, demografik sorularından oluşan anket uygulaması ile araştırma yürütülmüştür. Araştırma analizinde lojistik regresyon yöntemi kullanılmıştır. Yapılan geriye doğru lojistik regresyon analizi sonucunda, işbaşı eğitim sisteminin bilgi birikimine katkısı Honaz Meslek Yüksekokulu okumayı yakınlarına tavsiye eden öğrencilerde, Honaz MYO’nda okumayı yakınlarına tavsiye etmeyen öğrencilere oranla 1,5 kat daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. Aynı analizden Honaz MYO’nu yakınlarına tavsiye eden öğrenciler işbaşı eğitimi programı sonrasında daha kolay iş bulabileceği (Honaz MYO’nu yakınlarına tavsiye etmeyen öğrencilere göre 1,53 kat daha fazla) ifade etmektedirler. Bulunan tüm sonuçlar 0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Lojistik regresyon modelinin bireyleri sınıflandırmadaki başarısını ölçen doğru sınıflandırma oranı, bu çalışmada % 87,4 olarak elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

The on-the-job training programs that are applied in vocational schools are an educational model that are designed to improve vocational and technical education, and that consist of at least one full semester of internship. One of the success criteria of the model with regard to vocational schools is the preferability of the vocational school that the program is applied. The research is suitable for the non-experimental, cross-sectional and quantitative research pattern. The research was conducted with the application of a survey that was made up of 17 questions with a Likert scale quintet and demographic questions. In the analysis of the data, reverse logistic regression analysis was used. After the reverse logistic regression analysis, the contribution of on-the-job training to the cumulative knowledge is 1.5 times higher in students that recommend attending Honaz Vocational School than those of the students that do not recommend attending Honaz Vocational School. From the same analysis the students that would recommend Honaz Vocation School state that it is easier to find a job after the on-the-job training (1.53 times higher compared to those of the students that do not recommend Honaz Vocational School). All the deduced results are significant at 0.05 significance level. The accurate classification ratio which measures the success of the logistic regression model in classifying individuals was found to be 85.6% for this study.

Keywords