NAZİKÎ MECM??ÂSI

Author:

Number of pages: 450-457
Year-Number: 2018-19

Abstract

Mecmua, Arapça “cem?” kökünden türemiş, ‘toplanmış eser’ anlamına gelen bir kelimedir. ‘Derleme’ anlamına gelmesinden hareketle 19. ve 20. yüzyıl dergilerine de “mecmua” denmiştir. Bu yazının ilgilendiği mecmua, ‘derleme, toplama eser; herhangi bir muhteva ya da biçim ortaklığına bakılmaksızın bir araya getirilmiş metinler toplamı’ demektir. Mecmualar; özelde şiir ve nesir mecmuaları; tertip edildikleri ve kendilerinden önceki dönemi aydınlatması, edebiyat tarihine kaynaklık etmesi, yol göstermesi bakımından mühim eserlerdir. Tebliğimizde tanıtılacak olan Nazik? Mecmu?ası, Berlin Kraliyet Kütüphanesi Wilhelm Pertch katalogu Ms. Diez. A. Oet. 82 numarada kayıtlı olarak tarafımızca bulunmuştur ve doktora tezimin konusunu teşkil etmektedir. Nazik?’ye ait şiirlerin çokluğundan, üstü çizili ve Nazik? mahlasını taşıyan müsvedde beyitlerden, bazı beyitlerin farklı varaklardaki tekrarlarından, hukukla ilgili soru ve cevaplardan bu mecmuanın ilmiye mesleğine mensup müderris, 17. yüzyıl şairi Nazik? Mustafa Efend?’ye ait olduğu anlaşılmaktadır. Mecmuanın incelenmesi sonucunda eserin nüsha tavsifine ulaşılacak, mecmuadaki manzum ve mensur bölümler sınıflandırılarak Nazik? Mecmuasının ayrıntılı bir tanıtımı yapılacaktır.

Keywords

Abstract

A collection was derived from the Arabic root cem (collection, group), which is a word having the meaning of “collected works”. In the nineteenth and twentieth centuries, dergis (miscellany) by departing from the meaning of derleme (collected, selected, anthology) were also called mecmua. The miscellany related to this article means “a derleme, collected works, a collection of texts brought together regardless of any contents or commonality of form. Miscellanies, especially poetry and prose miscellanies, are important works from the aspect of what they organized and in spontaneously enlightening the previous period, of being a source for the history of literature and of being a guide. The Nazik? Mecmu?a, which will be presented and explained in our paper, was found by us and registered in the Wilhelm Pertch catalogue Ms. Diez. A. Oet. No. 82 at the Berlin Royal Library and constitutes the subject of my doctoral dissertation. It is understood that most of the poems belonging to Nazik?, rough draft couplets, which have the pseudonym Nazik? and strike through, from the repetitions in different leaves of some couplets, from the questions and responses related to law of this miscellany, belong to Nazik? Mustafa Effendi, the seventeenth century poet and professor and member of the ulama profession (professor of science). At the end of a careful examination of the miscellany, a description of the copy will be made, and a detailed presentation and explanation will be made of the Nazik? Mecmu?a by classifying the sections in verse and prose.

Keywords