TÜRK DÜNYASINDA MAVİNİN YERİ VE TURGUT GÜLER’ İN CİHÂNGİR TUĞLAR ESERİNDEKİ RENK SÖZCÜK GRUPLARI *

Author:

Number of pages: 556-568
Year-Number: 2018-19

Abstract

Renk dünyasının bir parçası olan mavi rengi Türklerde incelendiğinde farklı varyatlara rastlanmaktadır. Tabidir ki renkler insan yaşamında önemli yer tutar. Mavi renk Türklerde diğer renklere nazaran fark atan, özel manaları içinde barındıran bir renk olmuştur. Hemen hemen yaşamın her alanında kendine yer bulan mavi Türk kültüründe izler ve manalar bırakmıştır.Çalışmada, mavi rengin anlamından, renkbilimdeki yerinden, Türk kültüründe mavinin yeri ve öneminden bahsedilmiştir. Türkler mavi rengini oldukça çeşitli alanlarda kullanmışlardır. Mitoloji kapsamında yelpazesi geniş olan mavi Türklerde incelenirken dünya mitolojisindeki anlamlarıyla da ters düşmemektedir. Tarihin eski çağlarından beri incelenen metinlerdeki mavi, Türk kültüründeki mavi tahlil edilerek çıkarımlarımız çalışmamızda yer almaktadır. Mavinin anlam denizinin yanında mavi rengin ve diğer renklerin geçtiği renk sözcük grupları Turgut Güler’ in Demir Kuşaklı Cihâgir eserinden tasnif yapılarak verilmiştir.

Keywords

Abstract

When we examine blue color, which is a part of the color World, its different variators are encountered. Naturally colors have importand place in human life. Blue color, compared to the orhers, outdoes the other colors and hodls special meaning in Turkish culture. Blue color finds a place itself in almost all areas of life and marks in Turkish culture and leave different meaning.In my this study, it is mentioned that meaning of blue color, its place in science of color, and its place and its importance in Turkish culture. The Turks used blue color in quite different area. The blue color, which has a wide range of using in mythology concept, it is not contrary with the meaning of World mythology. In this study it is mentioned that investigation of blue’s historical journey since ancient time to todays. Next to the blue sea means that the color blue and other colors of the late Turgut phrases Gul 's classification has been made from iron Belted Cihâg blows.

Keywords