ATATÜRK DÖNEMİNDE DİYARBAKIR’DA YAPILAN YATIRIMLAR (1923-1938)

Author:

Number of pages: 427-449
Year-Number: 2018-19

Abstract

Diyarbakır, zengin tarihi ve kültürel mirası ile geçmişi çok eskilere dayanan “şehir kimliğine” sahip kadim şehirlerimizden biridir. Osmanlı Devleti’nde her zaman önemini koruyan bu kent, Türkiye Cumhuriyeti için de önemli bir kent olmaya devam etmiş, Atatürk Döneminde şehre önemli yatırımlar yapılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra bayındırlık, ulaşım, eğitim ve kültür, sağlık, iletişim ve sanayi alanında Diyarbakır’a yapılan yatırımlar ile şehrin çehresi değişmeye başlamıştır. Bayındırlık alanında 1930’larda hayata geçirilen yeni imar planı çerçevesinde insanların ihtiyaçlarına cevap verecek birçok bina yapılmış ve şehir bugünkü görüntüsünü almaya başlamıştır. Atatürk Döneminde bayındırlık hizmetlerinden başka, ulaşım, eğitim ve kültür, sağlık, iletişim ve sanayi alanlarında da şehrin her yönden kalkınmasına imkân verecek, günlük yaşamı kolaylaştıracak önemli hizmetler, yatırımlar yapılmıştır. Bu çalışmada Atatürk Döneminde Diyarbakır’da yapılan yatırımlar, cumhuriyet arşivinden temin edilen belgeler ve telif -tetkik eserlere dayalı olarak ele alınmış, dönemin yatırımları bütünsel bir perspektifte ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Diyarbakır is one of our rare ancient cities with its den city identity “with its historical and cultural heritage. This city has always been important in protecting the Ottoman Empire, has continued to be an important city for the Republic of Turkey, Ataturk has made significant investments in the period. After the proclamation of the Republic, the city started to change with the investments made in Diyarbakır in the field of public works, transportation, education and culture, health, communication and industry. Within the framework of the new zoning plan that was implemented in the field of public works in the 1930s, many buildings were built to meet the needs of people and the city began to take its present form. In addition to public works in the Atatürk period, important services and investments were made to facilitate the daily life of the city in the fields of transportation, education and culture, health, communication and industry. In this study, the investments made to Diyarbakir during the period of Atatürk were examined based on the documents obtained from the republican archives and the copyright - works, and the investments of the period were tried to be presented in a holistic perspective.

Keywords