KLASİK TÜRK ŞİİRİ BAĞLAMINDA GELENEĞİ GELECEĞE ANLATMAK -NECÂTÎ BEY DİVANI ÖRNEĞİ-

Author:

Number of pages: 211-230
Year-Number: 2018-19

Abstract

Gelenek, geçmişe ait örf, adet, yaşantı ve inançları, kısacası kültürü bugünlere taşıyan bir lokomotiftir. Kültür çınarının bağlı olduğu bir kök, bir toprak olan gelenek, geçmişten devralınan bir mirastır. Bu mirasın günümüze aktarılmasında rol alan faktörlerden biri edebiyattır. Edebî tür olarak da şiir öne çıkmaktadır. Zira sözlü kültürün hâkim olduğu bir coğrafyada geleneği geleceğe taşıyan başlıca vasıta şiirdir. Dolayısıyla bu çalışmada Necâtî Bey divanına bağlı kalınarak geleneğe ait değer ve anlayışların geleceğe nasıl aktarıldığı/anlatıldığı hususu üzerinde durulmuştur. Çalışmanın konusu Necâtî’nin şiirleriyle sınırlandırılmıştır. Necâtî divanının tercih edilmesinin sebebi, şairin üslubu ve divanın muhtevasıyla ilgilidir. Şair divanını genelde yerli kültüre ait deyim ve atasözlerinden yararlanarak meydana getirmiş olup, dilde ve hatta muhtevada yerliliğin ağır bastığı görülmektedir. Yerli olanı yansıtması sebebiyle topluma ait kültüre, özelde geleneklere, daha yoğun bir şekilde atıfta bulunmuştur. Anlama dayalı şerh yönteminden yararlanılarak yapılan bu çalışmada, klasik şiire bağlı kalarak şairin geleneğe yaptığı vurgunun geleceğe anlatılması ve bir şairin divanı bağlamında klasik Türk şiirinin sosyal hayatla olan irtibatının ortaya konulması amaçlanmıştır. Şairin, içinde yaşadığı topluma ait değerleri ve kültürel unsurları dikkat çekici bir tarzda şiirlerinde işlediği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Tradition is a locomotive that contains customs, living styles, and believes of the past. Briefly, it carries culture to our days. A root that is connected with the sycamore of culture and a tradition of soil are legacies that are taken from the past. One of the factors playing a role in forwarding this legacy to our days is literature. As a form of literature, we see poetry taking the lead. Surely in an area where oral culture reigns, the main vehicle of forwarding culture is poetry. Thus, in this paper we will examine how the values and customs of the past have bee forwarded and told based on Necati Bey divan. The subject of this paperis paper is restricted to Necati's poems. The reason for choosing his poems is due to his wording style and the content of the poems. The poet generally composed his poems making use of local proverbs and idioms, and also it can be clearly seen that his wording and the content of his poems are quite vernacular. Because he reflected on what is local, he mentioned cultures and specific customs that belong to society more intensely. Making use of elucidation method based on context, in this work it is aimed to explain how the poet stresses the importance of forwarding culture to the future sticking solemnly to the classical poetry and reveal the relationship between Turkish poetry and social life in the context of the poet's divan. It is concluded that the poet employs the values and cultural elements of the society he lived in a striking and eye-catching way.

Keywords