GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖÇ EĞİLİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI: KTMÜ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 255-271
Year-Number: 2018-19

Abstract

Günümüz dünyasında güncel ve dinamik bir kavram olan göç, bireylerin veya toplulukların ekonomik ve toplumsal nedenlerden dolayı yer değiştirme olarak ifade edilmektedir. Farklı boyutlar ile ele alınan göç faaliyetlerinde ülkenin geleceğini ve dinamiğini oluşturan genç nüfus önem arz etmektedir. Ülkelerin ekonomik düzeyi bireylere sunmuş olduğu olanaklar nüfusun göç eğilimlerini etkilemektedir. Değişik faktörlerden dolayı genç nüfus farklı ülkelere gitme eğilimi gösterebilmektedirler. Az gelişmiş ve gelişmekte olan genç nüfusun iş imkânları ve daha iyi yaşam koşulları sağlamak için farklı ülkelere gitme düşünceleri yer almaktadır. Çalışmamızda Üniversite öğrencilerinin göç etme nedenleri ve bu nedenlerin alt faktörleri araştırılacaktır. Araştırmanın amacı genç nüfusun göç eğilimlerinin nedenlerini ve görüşlerini analiz etmektir. Bu bağlamda çalışma kapsamında göç kavramı ile ilgili literatüre yer verilecektir. Daha sonra çalışmanın ampirik kısmında göç eğilimleri üzerine literatürde kullanılmış ölçek ile değerlendirmeler ve analizler yapılacaktır. Araştırmanın örneklemini Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İ.İ.B.F. öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma çerçevesinde toplanan veriler SPSS programına veri girişi yapılarak sonuçlar yorumlanacaktır

Keywords

Abstract

Migration, which is a current and dynamic concept in today's world, is expressed as the movement of individuals or communities due to economic and social reasons. In the immigration activities, considered in different dimensions, the young population constituting the future and dynamism of the country is important. The economic level of the countries which offer opportunities for individuals affect the migration trends of the population. Due to different factors, the young population can tend to go to different countries. There are considerations of the underdeveloped and developing young population of going to different countries in order to provide business opportunities and to improve living conditions. In our study, the reasons for migration of university students and the sub-factors of these reasons will be investigated. The purpose of the study is to analyze the reasons and comments of the young population's migration trends. In this context will be given the literature related to the concept of migration. Then, in the empirical part of the study, migration trends will be assessed and analyzed through the scale used in the literature. The study sample is composed by students of Kyrgyzstan-Turkey-Manas University the faculty of Economics and Administrative Sciences. The data collected in the framework of the research will be interpreted by inputting data into SPSS program

Keywords