ÜZEYİR HACIB?YOVUN ?S?RL?RİND? TÜRK M?NŞ?Lİ AZ?RBAYCAN ANTROPONİML?Rİ

Author:

Year-Number: 2018-19
Number of pages: 1-8
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üzeyir Hacıb?yov 1885-ci il 18 Sentyabr tarixind? Az?rbaycanın Garabağ bölg?sinde Şuşa rayonunun Ağcab?di k?ndind? anadan olub. 12 Yanvar 1908-ci ild? Bakıda Hacı Zeynalabidin Tağıyevin Teatır binasında büyük şair M. Füzulinin “Leyli v? M?cnun “ ?serini b?st?l?y?r?k ş?rqin ilk operası olan” Leyli v? M?cnun”u s?hn?y? goymuşdur Daha sonra “Şeyh S?nan” (1909), “Rüst?m İl? Zöhrab” (1910), “Şah Abbas ve Xurşid Banu” (1912), “K?r?m ile Esli” (1912), “Harun v? Leyla” (1915) adlı operalarını ve “ ?r il? Arvat” (1909, 1910’da s?hn?l?ndi), “O olmasın,bu olsun / M?ş?di İbad” (1910, 1911’da s?hn?l?ndi) v? Arşın Mal Alan” (1913) adlı musigili komediyalarını b?st?l?mişdir. Üzeyir Hacıbeyov milli dil? böyük d?y?r verir v? yazırdı: ?g?r biz öz ana dilimiz? indiy? q?d?r baxdığımız n?z?rl? baxmaqda davam ed?rs?k, y?ni heç bir ?h?miyy?t verm?s?k, ola bil?r ki, günl?rin bir günü dilimiz it?r, batar, yox olar v? bir mill?tin d? ki, dili batdı, onda o mill?t özü d? batar, çünki bir mill?tin varlığına, isbati-vücud etm?sin? s?b?b onun dilidir”.

Keywords

Abstract

Uzeyir Hajibeyov was born on September 18, 1885 in the Garabagh district of Azerbaijan, in Aghjabadi village of Shusha region. On January 12, 1908, in Baku, Haji Zeynelabidin, Tagliev's Tateir Building, composed the poem "Leyli and Mecnun" by the great poet M. Fuzuli, "Leyli and Majnun", the first opera of the East. Sheikh Senan (1909), "Rustam and Zohrab" (1910), "Shah Abbas and Khurshid Banu" (1912), "Kerem Esli" (1912), "Harun and Leyla" (1915) "Er and Arvat" (performed in 1909, 1910), composed the comedy comics "It's not that, it's / Lesbos Ibad" (Staged in 1910, 1911) and Arshin Mal Alan (1913). Uzeyir Hajibeyov gives a great deal to the national language and writes: If we continue to look at our mother tongue so far, that is, if we do not pay any attention, it may be that one day we lose our tongue, get rid of it and destroy a nation then it will sink itself, because it's the language of the nation that causes the existence of a nation. "

Keywords