GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İLE KONSERVATUAR ÖĞRENCİLERİNİN SANAT OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 372-394
Year-Number: 2018-19

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (resim iş ve müzik eğitimi) ile Devlet Konservatuarı öğrencilerinin sanat okuryazarlık düzeylerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmada öğrencilerin sanat okuryazarlığı düzeylerine ilişkin görüşleri cinsiyet, üniversite, bölüm ve sınıf değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Araştırma grubu Fırat, Cumhuriyet ve Erzincan Üniversiteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri ile Devlet Konservatuarı öğrencilerinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Yücetoker (2014) tarafından geliştirilen “Sanat Okuryazarlığı Ölçeği” kullanılmıştır. 26 maddelik Likert tipi ölçek, “sanatsal bilgiyi kullanma”, “sanatsal bilgi ihtiyacını tanımlama”, “kuramsal araştırmaları performansa döndürebilme” ve “sanatsal bilgilere ulaşma” alt boyutlarından oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlik ve güvenilirlik hesaplamaları yapılmış ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,912 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi ile tek yönlü varyans analizi kullanılmış ve grupların görüşleri arasında istatistiksel olarak farklılaşmalar belirlenmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda öğrencilerde sanat okuryazarlığının geliştirilebilmesi için çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the views of the students of Fine Arts Education Department (art and music education) and State Conservatory about their art literacy level. The survey method was used in the study. In this study, the views of the students towards their art literacy levels were compared in terms of gender, university, department and grade level variables. Research group includes students enrolled at Fine Arts Departments and State Conservatories at Fırat, Cumhuriyet and Erzincan Universities. “Art Literacy Scale” developed by Yücetoker (2014) was used as the data collection tool. The 26-item Likert-type scale includes four subscales named “use artistic knowledge”, “identifying the need for artistic information”, “return theoretical research to performance” and “access to artistic knowledge”. Validity and reliability analyzes of the scale were calculated and the Cronbach Alpha reliability coefficient of the whole scale was measured to be as 0,912. Independent groups t test, One way ANOVA were used to analyze the data and the results of the study revealed statistically significant differences between the opinions of the groups. According to the findings of the study, several recommendations are offered to develop the art literacy levels of the students based on the study results.

Keywords