TARİH ve GERÇEK İNŞASINDA TELEVİZYON DİZİLERİ: KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN VE DÖNEMİNİN MUHTEŞEM YÜZYIL DİZİSİNDEKİ TEMSİLİ

Author:

Number of pages: 59-67
Year-Number: 2018-19

Abstract

Görsellik üzerine kurulu bu çağa ait dünyanın temsili kitle iletişim araçlarıyla sağlanır. Algının dolayısıyla bilgilenmenin başat kaynağı kitle iletişim araçlarıdır. “An”ın tarihini kaydeden televizyon, biçim ve içerik koşullarını zaman ve mekânı belirleme gücü ile ortak tarih anlayışını etkileme potansiyeline sahiptir. Yüzyıllar süren tarihi geçmiş birkaç saate ve görsel gerçekliğe indirgenerek izler kitleye sunulmaktadır. Tarihe ait önemli karakter olay ya da olguların anlatıldığı TV dizileri bir yandan tarih hakkında bilgilenme ve farkındalığın oluşmasını/artmasını diğer yandan döneme ait sosyo-kültürel özelliklerin anlaşılmasını sağlamaktadır. Televizyon dizilerinin tarihsel gerçeği/bilgiyi yeniden inşa etmede dolayısıyla tarihsel gerçeğin görsel ya da işitsel algısının biçimlenmesinde başat kaynaklardan biri haline geldiği gerçeğinden yola çıkarak bu çalışmada Kanuni Sultan Süleyman ve döneminin anlatıldığı Muhteşem Yüzyıl adlı TV dizisinin Kanuni Sultan Süleyman, siyasal aktörler, Harem, toplumsal ve kültürel yaşantı temsillerinin tarihi gerçek ve tarih bilgisi ile ilişkisi, tarihe vakıf olanların üzerinde nasıl bir algıya dolayısıyla etkiye sahip olduğu Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencileri ile derinlemesine mülakat yöntemi kullanılarak ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

The representation of the world belonging to this age based on visuality is provided by mass media. The primary source of perception is therefore the mass media. Television, which records the history of ”moment”, has the potential to influence the conditions of form and content and the power of determining time and space and the common understanding of history. The centuries-old past has been reduced to several hours, unknown visual reality, and traces are presented to the audience. The TV series of important character events or phenomena in history provide information and awareness about the history and increase the awareness of the socio-cultural characteristics of the period. TV series are one of the main sources of visual or auditory perception of historical truth in the reconstruction of historical facts / historical information. In this study, the real relationship produced in history and television series is discussed in the TV series Magnificent Century, where Kanuni Sultan Süleyman and his period is described. In this series, Suleyman the Magnificent, political actors, Harem, social and cultural life representations on the historical history of the people who have a sense of influence on the Karadeniz Technical University Faculty of Letters Department of History students with the use of in-depth interview method was revealed.

Keywords