BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE TUTUMLARI

Author:

Number of pages: 9-44
Year-Number: 2018-19

Abstract

Bu araştırmanın amacı Elazığ Bilim ve Sanat Merkezine devam eden öğrencilerin Müzik dersine yönelik görüş ve tutumlarını belirlemektir. Çalışma grubunu Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubunda toplam 210 öğrenci yer almaktadır. Çalışmanın nicel boyutunda Varış ve Cesur (2012) tarafından geliştirilen Ortaöğretim Düzeyi Müzik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği, nitel boyutunda ise araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın nitel boyutu için 80 öğrenci ile görüşülmüştür. Araştırmada karma araştırma yöntemi uygulanmıştır. Araştırma ile Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin Müzik dersi öğretmenlerinin sınıf içi uygulamalarına ilişkin görüş ve tutumları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede öğretmenlerin kullandıkları araç-gereçlere, enstrümanlara, teknolojik donanıma ilişkin görüşleri incelenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin Müzik derslerinde yaşadıkları sorunlara ve bu dersin sanat derslerine bakış açılarında meydana getirdiği değişikliklere ilişkin görüşleri de ortaya konmuştur. Nicel verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, nitel verilerin analizinde de içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin Müzik dersine ilişkin görüş ve tutumlarının olumlu yönde olduğu ancak bazı sorunları da yaşadıkları belirlenmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine opinions and attitudes of the students who enrolled at Science and Art Center in Elazığ. Study group includes the students who enrolled at Elazığ Science and Art Center. There are totally 210 students in the study group. Quantitative data were collected by using Secondary Education Music Lesson Attitude Scale developed by Varış and Cesur (2012) while qualitative data were collected via semi-structured interview form developed by the researchers. 80 students were interviewed for qualitative part of the study. We tried to determine Science and Art Center students’ views and attitudes towards their Music teachers’ classroom activities. In this context, students’ views on the equipment, instruments, technological devices used by the teachers were investigated. Students’ opinions about the problems they faced at Music classes and the effect of this course on their point of views towards art were also determined. Frequency, percent, mean scores and standart deviation were used to analyze quantitative data while content analysis was used for qualitative data. Study results revealed that students’ attitudes and opinions were positive, but they informed some problems as well. Several recommendations are offered based on the study results.

Keywords