BRUDNIY VE EŞMAMBETOV’UN DERLEDİĞİ KIRGIZ MASALLARINDA SİHİRLİ NESNELER

Author:

Number of pages: 431-445
Year-Number: 2019-20

Abstract

Bir milletin duygu dünyasını, düşünce tarzını, yaşam biçimini, örf ve adetlerini, gelenek göreneklerini kısaca kültürel zenginliklerini içinde barındıran değerlerin en önemlilerinden biri, o millete ait sözlü anlatı ürünlerinden olan masallardır. Kültürel zenginlik açısından oldukça köklü bir geçmişe sahip olan Kırgızların da masalları verimli bir şekilde işledikleri görülür. Temellerinde mitolojik ve Şamanik unsurların yer aldığı, olağanüstülüklerin bolca verildiği Kırgız masallarında sihir unsuru özellikle ve birçok amaçla kullanılmıştır. Ortadan kaybolma, görünmez olmayı sağlama; kişiyi etkisi altına alma; kötü kişileri ve varlıkları engelleme ve cezalandırma; kişiyi anında bir yerden başka bir yere götürme; güç ve kontrol sağlama; sınırsız mal, mülk ve rızık verme, zengin etme; şans getirme; gençleştirme, yaşlandırma; hastayı iyileştirme, ölüyü diriltme; dünyadaki her yeri ve her şeyi gösterme gibi amaçlar için sihri sağlayan nesnelere başvurulmuştur. Bu makalede, bu sihirli nesnelerin neler olduğu ve özellikleri gibi konular üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

One of the most important values bearing the world of feelings, thinking style, way of life, customs and traditions, shortly, the richness of a community is the fairy tales, which is one of the verbal narration products of it. Having a long standing background in terms of cultural richness, Kirghiz people work on fairy tales efficiently as well. In the Kirghiz fairy tales having mythological and Shamanic elements with extraordinary phenomena, the element of magic was particularly used for many purposes. Magical objects applied for different purposes are disappearing, achieving invisibility; exercising the control over person; preventing evil people and things and punishing them; sending a person from a place to another instantly; exercising power and control; giving limitless property and livelihood, making someone rich; bringing luck; making someone elder or younger; healing a patient, revitalizing a dead person; showing everywhere or everything in the world. In the current study, such issues as what the magic object are and which characteristics they have was investigated.

Keywords