OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNDE ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINI TANIMA

Author:

Number of pages: 205-215
Year-Number: 2019-20

Abstract

Çocuk ihmal ve istismarının tanılanması ve önlenmesinde eğitimcilere önemli roller düşmektedir. Yapılan araştırmalar bu vakaların en sık görüldüğü yaş grubu için okul öncesi dönemlere işaret etmektedir. Araştırma ülkemizde son dönem okul öncesi eğitim kurumlarından olan sıbyan mekteplerindeki öğretmenler ile yürütülmüştür. Bartın ili sıbyan mekteplerinde görev alan öğretmenler ile bireysel görüşme yapılmıştır. Öğretmenlerin çocuk ihmal ve istismarı belirtilerini tanıma düzeyi “Çocuk İhmal ve İstismar Belirtileri Ölçeği” ile incelenmiştir. Sonuç olarak öğretmenlerin ihmal ve istismar belirtilerini tanıma düzeylerinin sosyo-demografik değişkenler (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, mesleki tecrübe) açısından farklılaşmadığı görülmüştür. Benzer şekilde eğitimcilerin ihmal ve istismar belirtileri tanıma düzeylerinin; konu hakkında daha önce eğitim alma, meslek yaşantılarında ihmal ve istismar vakası ile daha önce karşılaşmış olma durumlarına göre de farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Araştırmada öğretmenlerin ihmal ve istismar belirtilerinin bariz emarelerini (fiziksel yaralanmalar, kırıklar, aleni cinsel davranışlar vb.) daha net tanıyabildikleri, daha soyut kalan belirtileri ise (çocuğun sessizliği, ilgisizliği, korku ve fobileri vb.) daha az tanıyabildikleri ve daha nadir ihmal ve istismar belirtileri ile ilişkilendirebildikleri görülmüştür.

Keywords

Abstract

There are important roles of educators in recognition and prevention of child abuse and neglect. Researches indicate that child abuse and neglect cases are seen extensively in preschool periods. The research was carried out with the teachers in infant schools in Turkey. Individual interviews were conducted with teachers in Bartın province infant schools. The level of awareness on indicators of child neglect and abuse was investigated with the Child Abuse and Neglect Signs Scale. As a result, it was seen that teachers’ awareness on the signs of neglect and abuse was not differentiated in terms of socio-demographic variables (age, sex, education level and professional experience). Similarly, it has been determined that there is no meaningful differentiation in their recognition level in terms of having previously received education on child abuse and encountering with an abused child in their professional life. This research also showed that teachers can clearly identify and recognize the obvious signs of neglect and abuse (physical injuries, fractures, sexual behaviors in public etc.). On the other hand abstract symptoms (child's silence, irrelevance, fear and phobias, etc.) of abuse and neglect are less recognizable and rarely associated with abuse and neglect signs by the infant school teachers.

Keywords